ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

ગુરુવાર, 5 એપ્રિલ, 2018

चारण कवी दुरसाजी आढा रचित महाराणा प्रताप की प्रशस्ती के दोहे – संपुर्ण ‘बिरद छहुंतरी

दुर्शाजी आढ़ा नामक चारण कवी ने अकबर की सभा में अकबर के समक्ष खड़े होकर बिना डरे महाराणा प्रताप के नाम से 76 दुहे बना कर सुनाये थे जो “बिरद छहुतरि” के नाम से जाना गया।
( चारण कवी दुरसाजी आढा रचित महाराणा प्रताप की प्रशस्ती के दोहे – संपुर्ण ‘बिरद छहुंतरी’ )

अलख धणी आदेश, धरमाधार दया निधे,
बरणो सुजस बेस, पालक धरम प्रतापरो. (१)

गिर उंचो गिरनार, आबु गिर ओछो नही ;
अकबर अघ अंबार, पुण्य अंबार प्रतापसीं. (२)

वुहा वडेरा वाट, वाट तिकण वेहणो विसद ;
खाग, त्याग, खत्र वाट, पाले राण प्रतापसीं. (३)

अकबर गर्व न आण, हिन्दु सब चाकर हुआ ;
दिठो कोय दहिवाण, करतो लटकां कठहडे. (४)

मन अकबर मजबूत, फुट हिन्दुआ बेफिकर ;
काफर कोम कपूत, पकडो राण प्रतापसीं. (५)

अकबर किना याद, हिन्दु नॄप हाजर हुआ ;
मेद पाट मरजाद, पोहो न आव्यो प्रतापसीं. (६)

मलेच्छां आगळ माथ, नमे नही नर नाथरो,
सो करतब समराथ, पाले राण प्रतापसी. (७)

कलजुग चले न कार, अकबर मन आंजस युंही ;
सतजुग सम संसार, प्रगट राण प्रतापसीं. (८)

कदे न नमावे कंध, अकबर ढिग आवेने ओ ;
सुरज वंश संबंध, पाले राण प्रतापसी. (९)

चितवे चित चितोड, चित चिंता चिता जले ;
मेवाडो जग मोड, पुण्य घन प्रतापसीं. (१०)

सांगो धरम सहाय, बाबर सु भिडीयो बहस ;
अकबर पगमां आय, पडे न राण प्रतापसी. (११)

अकबर कुटिल अनित, और बटल सिर आदरे ;
रघुकुल उतम रीत, पाले राण प्रतापसी. (१२)

लोपे हिन्दु लाज, सगपण रों के तुरक सु ;
आर्य कुल री आज, पुंजी राण प्रतापसीं. (१३)

सुख हित शिंयाळ समाज, हिन्दु अकबर वश हुआ ;
रोशिलो मॄगराज, परवश रहे न प्रतापसी. (१४)

अकबर फुट अजाण, हिया फुट छोडे न हठ ;
पगां न लागळ पाण, पण धर राण प्रतापसीं. (१५)

अकबर पत्थर अनेक, भुपत कैं भेळा कर्या ;
हाथ न आवे हेक, पारस राण प्रतापसीं. (१६)

अकबर नीर अथाह, तह डुब्या हिन्दु तुरक ;
मेंवाडो तिण मांह, पोयण राण प्रतापसीं. (१७)

जाणे अकबर जोर, तो पण ताणे तोर तीड ;
आ बदलाय छे ओर, प्रीसणा खोर प्रतापसीं. (१८)

अकबर हिये उचाट, रात दिवस लागो रहे ;
रजवट वट सम्राट, पाटप राण प्रतापसीं. (१९)

अकबर घोर अंधार, उंघांणां हिन्दु अवर ;
जाग्यो जगदाधार, पहोरे राण प्रतापसीं. (२०)

अकबरीये एकार, दागल कैं सारी दणी ;
अण दागल असवार, पोहव रह्यो प्रतापसीं. (२१)

अकबर कने अनेक, नम नम निसर्या नरपती ;
अणनम रहियो एक, पणधर राण प्रतापसीं. (२२)

अकबर है अंगार, जाळे हिन्दु नृप जले ;
माथे मेघ मल्हार, प्राछट दिये प्रतापसीं. (२३)

अकबर मारग आठ, जवन रोक राखे जगत ;
परम धरम जस पाठ, पीठीयो राण प्रतापसीं. (२४)

आपे अकबर आण, थाप उथापे ओ थीरा ;
बापे रावल बाण, तापे राण प्रतापसीं. (२५)

है अकबर घर हाण, डाण ग्रहे नीची दिसट ;
तजे न उंची ताण, पौरस राण प्रतापसीं. (२६)

जग जाडा जुहार, अकबर पग चांपे अधिप ;
गौ राखण गुंजार, पिले रदय प्रापसीं. (२७)

अकबर जग उफाण, तंग करण भेजे तुरक ;
राणावत रीढ राण, पह न तजे प्रतापसीं. (२८)

कर खुशामद कुर, किंकर कंजुस कुंकरा ;
दुरस खुशामद दुर, पारख गुणी प्रतापसीं. (२९)

हल्दीघाटी हरोळ, घमंड करण अरी घणा ;
आरण करण अडोल, पहोच्यो राण प्रतापसीं. (३०)

थीर नृप हिन्दुस्तान, ला तरगा मग लोभ लग ;
माता पुंजी मान, पुजे राण प्रतापसीं. (३१)

सेला अरी समान, धारा तिरथ में धसे ;
देव धरम रण दान, पुरट शरीर प्रतापसीं. (३२)

ढग अकबर दल ढाण, अग अग जगडे आथडे ;
मग मग पाडे माण, पग पग राण प्रतापसीं. (३३)

दळ जो दिल्ली हुंत, अकबर चढीयो एकदम ;
राण रसिक रण रूह, पलटे किम प्रतापसीं. (३४)

चित मरण रण चाय, अकबर आधिनी विना ;
पराधिन पद पाय, पुनी न जीवे प्रतापसीं. (३५)

तुरक हिन्दवा ताण, अकबर लागे एकठा ;
राख्यो राणे माण, पाणा बल प्रतापसीं. (३६)

अकबर मच्छ अयाण, पुंछ उछालण बल प्रबल ;
गोहिल वत गहेराण, पाथोनीधी प्रतापसीं. (३७)

गोहिल कुळ धन गाढ, लेवण अकबर लालची ;
कोडी दिये ना काढ, पणधर राण प्रतापसीं. (३८)

नित गुध लावण नीर, कुंभी सम अकबर क्रमे ;
गोहिल राण गंभीर, पण न गुंधले प्रतापसीं. (३९)

अकबर दल अप्रमाण, उदयनेर घेरे अनय ;
खागां बल खुमाण, पेले दलां प्रतापसीं. (४०)

दे बारी सुर द्वार, अकबरशा पडियो असुर ;
लडियो भड ललकार, प्रोलां खोल प्रतापसीं. (४१)

उठे रीड अपार, पींठ लग लागां प्रिस ;
बेढीगार बकार, पेठो नगर प्रतापसीं. (४२)

रोक अकबर राह, ले हिन्दुं कुकर लखां ;
विभरतो वराह, पाडे घणा प्रतापसीं. (४३)

देखे अकबर दुर, घेरा दे दुश्मन घणा ;
सांगाहर रण सुर, पेड न खसे प्रतापसीं. (४४)

अकबर तलके आप, फते करण चारो तरफ ;
पण राणो प्रताप, हाथ न चढे हमीरहर. (४५)

अकबर दुरग अनेक, फते किया नीज फौज सु ;
अचल चले न एक, पाधर राण प्रतापसीं. (४६)

दुविधा अकबर देख, किण विध सु घायल करे ;
पवंगा उपर पेख, पाखर राण प्रतापसीं. (४७)

हिरदे उणा होत, सिर धुणा अकबर सदा ;
दिन दुणा देशोत, पुणा वहे न प्रतापसीं. (४८)

कलपे अकबर काय, गुणी पुगी धर गौडीया ;
मणीधर साबड मांय, पडे न राण प्रतापसीं. (४९)

मही दाबण मेवाड, राड चाड अकबर रचे ;
विषे विसायत वाड, प्रथुल वाड प्रतापसीं. (५०)

बंध्यो अकबर बेर, रसत घेर रोके रीपुं ;
कन्द मुल फल केर, पावे राण प्रतापसीं. (५१)

भागे सागे भोम, अमृत लागे उभरा ;
अकबर तल आराम, पेखे राण प्रतापसीं. (५२)

अकबर जिसा अनेक, आव पडे अनेक अरी ;
असली तजे न एक, पकडी टेक प्रतापसीं. (५३)

लांघण कर लंकाळ, सादुळो भुखो सुवे ;
कुल वट छोड क्रोधाळ, पैड न देत प्रतापसीं. (५४)

अकबर मेगल अच्छ, मांजर दळ घुमे मसत ;
पंचानन पल भच्छ, पट केछडा प्रतापसीं. (५५)

दंतीसळ सु दुर, अकबर आवे एकलो ;
चौडे रण चकचुर, पलमें करे प्रतापसीं. (५६)

चितमें गढ चितोड, राणा रे खटके रयण ;
अकबर पुनरो ओड, पेले दोड प्रतापसीं. (५७)

अकबर करे अफंड, मद प्रचंड मारग मले ;
आरज भाण अखंड, प्रभुता राण प्रतापसीं. (५८)

घट सु औघट घाट, घडीयो अकबर ते घणो ;
ईण चंदन उप्रवाट, परीमल उठी प्रतापसीं. (५९)

बडी विपत सह बीर, बडी किरत खाटी बसु ;
धरम धुरंधर धीर, पौरुष घनो प्रतापसीं. (६०)

अकबर जतन अपार, रात दिवस रोके करे ;
पंगी समदा पार, पुगी राण प्रतापसीं. (६१)

वसुधा कुल विख्यात, समरथ कुल सीसोदिया ;
राणा जसरी रात, प्रगट्यो राण भलां प्रतापसीं. (६२)

जीणरो जस जग मांही, ईणरो धन जग जीवणो ;
नेडो अपयश नाही,प्रणधर राण प्रतापसीं. (६३)

अजरामर धन एह, जस रह जावे जगतमें ;
दु:ख सुख दोनुं देह, पणीए सुपन प्रतापसीं. (६४)

अकबर जासी आप, दिल्ली पासी दुसरा ;
पुनरासी प्रताप, सुजन जीसी सुरमा. (६५)

सफल जनम सदतार, सफल जोगी सुरमा ;
सफल जोगी भवसार, पुर त्रय प्रभा प्रतापसीं. (६६)

सारी वात सुजाण, गुण सागर ग्राहक गुणा ;
आयोडो अवसाण, पांतरेयो नह प्रतापसीं. (६७)

छत्रधारी छत्र छांह, धरमधार सोयो धरा ;
बांह ग्रहयारी बांह, प्रत नतजे प्रतापसीं. (६८)

अंतिम येह उपाय, विसंभर न विसारीये ;
साथे धरम सहाय, पल पल राण प्रतापसीं. (६९)

मनरी मनरे मांही, अकबर रहेसी एक ज ;
नरवर करीये नांही, पुरण राण प्रतापसीं. (७०)

अकबर साहत आस, अंब खास जांखे अधम ;
नांखे रदय निसास, पास न राण प्रतापसीं. (७१)

मनमें अकबर मोद, कलमां बिच धारे न कुट ;
सपना में सीसोद, पले न राण प्रतापसीं. (७२)

कहैजो अकबर काह, सेंधव कुंजर सामटा ;
बांसे से तरबांह, पंजर थया प्रतापसीं. (७३)

चारण वरण चितार, कारण लख महिमा करी ;
धारण कीजे धार, परम उदार प्रतापसीं. (७४)

आभा जगत उदार, भारत वरस भवान भुज ;
आतम सम आधार, पृथ्वी राण प्रतापसीं. (७५)

काव्य यथारथ कीध, बिण स्वारथ साची बिरद ;
देह अविचल दिध, पंगी रूप प्रतापसीं. (७६)

( दुरसाजी आढा कृत ‘बिरद छहुंतरी’ पुर्ण )

कविश्री बळदेवभाई नरेला रचीत रचना

{સિંહનું સપાખરુ}

પંજા નાંખતો આવિયો સિંહ ડાલામથ્થો કાળઝાળ,
દાઢાળો હાલિયો દેતો ડુંગરા ડણક,
હાથીઆં મૃગરાં ઝુંડ ભાળીયાં પૃથીરે માથે,
લાગીયા, કેતારાં કેતાં કરે નાં બણક.

ભુહરી લટાળો,અતિ ક્રોધ વાળો, કોપ વાળો,
ઢાળે નશાં મોટ ઢાળો, કરતો હુંકાર,
સાંધે ફાળ વિકરાળ, કાળહંદો જાણે કાળ,
ચૂકે નહી એક થાપે, સાંધીયો શિકાર.

ધરાણો રોષ ન ધરે, ભુલથી ન પાછાં ભરે,
લાંઘણ્યો હોય તો કદી ખાય ન અખાજ,
છેતરી પેંતરો બાંધી કરે ન શિકાર કો'દી,
અટંકો ફેફરાં ફાડે કેહરી અવાજ.

વિરતાને વરેલા છે, ધીરતા ગંભીરતા ને,
સ્થિરતા ન છોડે એવા કુળરાં પ્રમાણ,
ગીરરાં કંઠીર કરું કવી કે 'વખાણ કે'તાં,
ઘુમંતાં તાહરાં ટોળાં કરે ઘમસાણ.

કવિ- બળદેવભા નરેલા કૃત.

चारण समाजनुं गौरवआई श्री सोनल मां केरियर डेवलपमेन्ट अेकेडमी राजकोट* *द्वारा चारण - गढवी समाजना युवानो / युवतीओ माटे स्पर्धात्मक परीक्षा तथा वधु अभ्यास अर्थे विदेश जवा अंगे फ्री सेमीनार*

*आई श्री सोनल मां केरियर डेवलपमेन्ट अेकेडमी राजकोट*

*द्वारा चारण - गढवी समाजना युवानो / युवतीओ माटे स्पर्धात्मक परीक्षा तथा वधु अभ्यास अर्थे विदेश जवा अंगे फ्री सेमीनार*


*सेमीनार ना वक्ताश्रीओ :-*


*श्री दिलीपभाई गढवी साहेब( आई.अे.अेस)*

(मेनेजींग डीरेक्टरश्री गुजरात राज्य शेड्युल कास्ट डेवलोपमेन्ट कोर्पो - गांधीनगर )


*श्री मनिषभाई गढवी*

(बंधारण अने कायदाना निष्णांत)


*श्री शैलेशभाई गढवी :- जामनगर*

स्पर्धात्मक परीक्षा तैयारी अंगेनी माहिती आपेशे 


*श्री जीतेनभाई उधास*

टी.टी.सी स्पर्धात्मक परीक्षा तैयारी अंगेनी माहिती आपशे 


*श्री जगतदान रतनुं*

स्पर्धात्मक परीक्षा तैयारीमां ईतिहास अंगेनी माहिती आपशे


*आ सेमीनार मां भाग लेवा मांगता चारण-गढवी समाजना युवान/युवतीओ अे निचे जणावेल मोबाईल नंबर पर वॉटस्एप अथवा कोल रजीस्ट्रेशन  कराववुं फरजीयात छे.*


निचे जणावेल तारीख अने सथळ पर पण रजीस्ट्रेशन करवा मां आवशे अगाउ थी करवामां आवेल रजीस्ट्रेशनने बठक व्यवस्था प्राधान्यता आपवामां आवशे 


*रजीस्ट्रेशनने माटे संपर्क :-*

अेस.अेन गढवी :- 99740 23007

जयवीरभाई गढवी :- 97243 20818


आगामी ता :- 12/04/2018

समय :- बपोरना 2:30 कलाके

स्थळ :- प.पु प्रमुखस्वामी ओडीटारीयम (मुख्य होल).   रैया रोड,रैया चोकडीथी आगळ ,राजकोटआ पोस्ट चारण गढवी समाजना दरेक युवान/युवतीओ सुधी पहोंचाडवा विनंती छे जेथी करीने सौ  लाभ लई शके 


सहकार बदल आभार


                 *वंदे सोनल मातरम्*

બુધવાર, 4 એપ્રિલ, 2018

માં માંગલ માં મંદિર ના 22 માં પાટોત્સવ તથા છઠ્ઠો શ્રી માંગલ શક્તિ એવોર્ડ સમારોહ-2018 ભવ્ય સંતવાણી

                     || જય માંગલ માં ||

*પધારો ભગુડા ગામ એજ માંગલધામ ના આગણે સૌવ માંગલ છોરૂ ઓ તા :-29/04/2018 ને રવિવાર*

માં માંગલ માં મંદિર ના 22 માં પાટોત્સવ તથા છઠ્ઠો શ્રી માંગલ શક્તિ એવોર્ડ સમારોહ-2018 ભવ્ય સંતવાણી

      *-:એવોર્ડ:-*
શ્રી શંકરદાનજી દેથા  ( લિંબડી)
શ્રી મેરૂભા ગઢવી
શ્રી યશકરણદાનજી રત્નુ
શ્રી વિધારામજી હરીયાણી
શ્રી લક્ષમણબાપુ બારોટ
શ્રી દેવરાજ ગઢવી

   *-:કલાકારો:-*
પદ્મ શ્રી ભીખુદાનભાઇ ગઢવી
કિર્તીદાન ગઢવી
દેવરાજ ગઢવી
રાજભા ગઢવી
દિપકબાપુ હરીયાણી
જીજ્ઞેશ કવીરાજ
લક્ષમણબાપુ બારોટ
ભરતદાન ગઢવી
હરેશ સુરૂ
અનુભા જામંગ
શંકરભાઈ આહીર
નાજાભાઈ આહીર

*શુભેચ્છક:-*
માયાભાઈ આહીર

*એવોર્ડ સંચાલન:-*
મહેશભાઈ ગઢવી
(બોટાદ)

    *નિમંત્રક:-*
શ્રી માંગલધામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ-ભગુડા
તા:-મહુવા જી:-ભાવનગર

                   *વંદે સોનલ માતરમ્*

શ્રી કરણી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ રાધનપુર દ્વારા સંચાલિત શ્રી વિનય પ્રાથમિક શાળા ની શરૂઆત પ્રવેશ તારીખ ૯/૪/૨૦૧૮ થી સરૂ થશે સંપર્ક - ટ્રસ્ટ નામંત્રી શ્રી લીમદાન ગઢવી મો-૯૮૨૫૩૩૬૪૦૮ આચાર્ય શ્રી અજીતદાન ગઢવી ૮૨૦૦૯૦૯૫૮૭

શ્રી કરણી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ રાધનપુર દ્વારા સંચાલિત શ્રી વિનય પ્રાથમિક શાળા ની શરૂઆત  પ્રવેશ તારીખ ૯/૪/૨૦૧૮ થી સરૂ થશે    


સંપર્ક - ટ્રસ્ટ નામંત્રી શ્રી લીમદાન ગઢવી 

મો-૯૮૨૫૩૩૬૪૦૮


આચાર્ય શ્રી અજીતદાન ગઢવી

૮૨૦૦૯૦૯૫૮૭

સિવીલ હોસ્પિટલ,અમદાવાદ ખાતે સારવાર માટે આપણા ચારણ-ગઢવી સમાજના ભાઈઓ/બહેનો તેમજ એમના સગાવ્હાલા માટે રહેવાની નિશુલ્ક સગવડ..


સમાજની વાસ્તવિક જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રગતિશીલ કાર્યો થવા અને સમય ,શક્તિ અને નાણાનો સમયોચિત ઉપયોગ થવો એ જ સામાજિક પ્રગતિની સાચી નિશાની .."સોનલ વિસામો" એ આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે ..શ્રી દિલીપભાઈ શિલ્ગા,આઇશ્રી સોનલ ચારણ પરિવાર  ટ્રસ્ટ અને આ કાર્યમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સહયોગ આપનાર સામાજ ના દરેક લોકોને અભિનંદન .

નવો આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામો🚩”

💐સિવીલ હોસ્પિટલ,અમદાવાદ ખાતે સારવાર માટે આપણા ચારણ-ગઢવી સમાજના ભાઈઓ/બહેનો તેમજ એમના સગાવ્હાલા માટે રહેવાની નિશુલ્ક સગવડ..💐👍🏼

આજના સૌથી આનંદના સમાચાર એ છે કે આપણે આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામાનું ભાડાનું મકાન આજે ખાલી કરી અને માઁ સોનલ કૃપાથી પોતાના વિસામામાં કાયમી વસવાટ શરૂ કરેલ છે..આપણે ભાડાનું મકાન છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઉપયોગ કરતા હતા..દરમહિને ૧૬,૫૦૦/-₹ ભાડુ ચુકવતા હતા જે આજથી કાયમ માટે બંધ થઈ ગયેલ છે..આ માટે ઉપરનો ફ્લોર આપણે તાત્કાલીક કંપલિટ કરાવડાવ્યો હતો..બે ત્રણ દિવસ સિવીલમાં રજા જેવો માહોલ હતો..ગઈ કાલે બધા પેસંટ રજા લઈ ગામડે ગયા હતા જેને ધ્યાનમાં લઈ કોઈને અગવડ ના પડે એટલે આપણે આજે બધો સામાન બદલાવ્યો છે..ઉપરના બંને માળ સાફ કરી ધોઈને રહેણાક શરૂ કરેલ છે..આજે જ આઠ થી દસ પેસંટ વિસામા પર આવેલ છે..નવા વિસામા પર નવી શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે..

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર થોડુ કલર ફિનીસીંગનું અને ઇલેકટ્રીકનું કામ ચાલુ છે..જે બે દિવસમાં લગભગ પુરૂ થઈ જશે..
..વંદે સોનલ માતરમ..Via Dilip Silga

पोस्टबाई :- चरज नेटवर्क

સોમવાર, 2 એપ્રિલ, 2018

सुमित्राबेन गढवी, मुंबई

https://youtu.be/rc20gc371Rk

मारा जीवनमां चारणी साहित्य नु महत्व अने समझण नानपण थी ज रह्यु।
शरुआत हती श्री खेतसिंह जी मिसण, (मारा नानाबापु) ना खोळामां बेसीने, श्रुति अने स्मृतियों नी वच्चे।
काचना कबाटमां डिंगळ साहित्य ना पुस्तकों अने राजस्थान ना प्रखर कवियो ना पुस्तक नी भरमाळ जोइने बालमन कुतूहल थी ए पुस्तकों ने जोइ रहेतु। अडवा नी सखत मनाइ। ☺

मोढेरा मां बाळपणमां वितावेल ए चारणी साहित्य ने जोवानो परंतु समज वगरनो समय अकबंध हजुये।

मुंबई मां मारा दादीमां बालुबा बाटी ना वादळी साडला वच्चे नी धार्मिक वातो। क्यारेक महाभारत तो क्यारेक रामायण नी वातो मां हनुमान जी नी लंका नी आग। क्यारेक आवडे एवी चरजो अने भावविभोर थइ गायेल लगन ना गांणा(लग्नगीतो) अने अजाणता संभळाता असल चारण भाषाना शब्दो। मारा नानीमां नी में करेली शरत के सुवा पहेला 2 वार्ता केहवी अने बा ने थोडी थोड़ी वारे आपवानो होंकारो (जागु छु)

आवा वातावरण मांथी धीरे-धीरे समझण थोड़ी पडवा लागी के आपणे चारण छीये एटले बहु साहित्य मां छंद अने कविता ना रचनाकार।  राजा रजवाडामां आपणां मान।
पहेली वार चारण होवानो गर्व ज्यारे कोलेज मां मारा गुजराती विषय ना गुलाबदास ब्रोकर नु मारा द्वारा पुष्पगुच्छ थी सन्मान, प्रोफेसर श्री यशवंत त्रिवेदी साहेब मने, गढवीबेन, करीने मान थी बोलावता त्यारे बीजा विद्यार्थियों सामे आपणो कोलर उंचो थइ जतो। 😄

चारणी साहित्य ना प्रखर कवियो मां मारे मन कागबापु (पद्मश्री दुला भाया काग) भगतबापु एटले एनाथी आगळ कशु नही।
मारा बापु अने गांधीबापु तथा भगत बापु आ सिवाय
बीजा कोई ने बापु ना ज कहु।

पण भगतबापु ना माटे बापु शब्द ए ज व्हाल थी मारा मनमां अंकित छेे जे मारा नानाबापु नी उंडी आंखो मां देखती, ए ज बाळक साथे बाळक थाय ए स्नेह।

भगतबापु नु एक भजन पग मने धोवा द्यो रघुराय मने ज्यारे दादी संभळावता त्यारे एक एक कडी,मां एक वारता रामायण नी कहेता कहेता बानी आंखो मां श्री राम प्रत्ये ना अहोभाव, क्यारेक राम वनवास नु दुख एमना आसुओमांथी रेडातु। अनायास मारी पण आंख ए भाव झीली लेती। 😒

श्री राम ना स्वयंवर वखते, बगीचामां  ज्यारे सीताजी ए प्रथम वार रामने जोया पछी आँख बंध करी देवु अने सखीए पुछवा पर ए अद्भुत प्रेम नी पहेली क्षण ज्या सिताजी कहे छे। 'सखी नैनमें प्रभु राम छबी, कहीं हर्षाश्रु से बह जायन कही"
आ हती एक दादीमां द्वारा अजाणतां ज आपेल प्रेम नी अनुभुति नु ग्यान। केटलु निर्मळ अने भावपूर्ण? 

अनेक प्रकारे चारण समाज द्वारा अने मारा कुटुंब द्वारा पयपान कीधु चारणी साहित्य नु परंतु हजु य एकडे एक जेटलु ज समजी छु।
चारणी साहित्य ना प्रखर ग्यानी अने चारणी साहित्य नी चालती फरती यूनिवर्सिटी एटले श्री यशवंत लांबा from जांबुडा 😄।
मारा माटे तो ए छे मारा आपा। आवा *प्रखर चारण* (हु मानु छु के जे प्रकारे चारण मां आनुवांशिक बुद्धि नु प्रगट होवु एटले प्रखर चारण शब्द ज योग्य। पछी त्यां बीजा विशेषज्ञ तरीके अथवा बिजा विशेषण वापरवा ए चारण नी खरी ओळख करतां नीचली कक्षा ना गणाय)
आपा नी मोकलेल अमुक,मार्मिक वातो फक्त बे के 3 वाक्य मां ज होय। अथवा बे फोटा मुकीने कटाक्ष मां वगर लखे कही नांखे।

अने तमने ए समझाइ जवी जोइये तो ज तमे ए वात सांभळवा अथवा वांचवा ने लायक कहेवाओ। हा।

आजे आ वात साथे एक लिंक मोकली छे, जे रेकॉर्ड थयेल कागबापु ने आंगणे, जे मने सांभळता सांभळता केटलीय अद्भुत लागणी अने भाव जाग्या के,मारी पासे एृ वर्णन करवाना शब्द ओछा पडे। आप सौ ने जोवा माटे अने सांभळवा के चारण ग्यान ना कोई बीजा मलकमां पर्याय नथी। फक्त अने फक्त मारा मादरे वतन भारत, मां ज छे।

श्री यशवंत लांबा साहेब, आप नु सन्मान करवानु मारु गजु नथी परंतु,
आपा, हु आजे शब्दसुमन थी  आप ने वंदन करु छु अने चारणी परंपरा परमाणे तमारां ओवारणां लउ। खंमा खंमा खंमा तमने।  जुग जुग जीवो चारण देव।

जय माताजी
सुमित्रा गढवी
मुंबई 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...