ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 2 મે, 2016

कवि श्री दाद नी रचना :- रवराय लाजु राखवा

कवि श्री दादनी रचना :- रवराय लाजु राखवा

तुं हाल्य ने जट होय त्यांथी कोई वा'रु नहि कने ,
वाटुं नरखता वावडे मा तलखता छोरु तने ,
उभी न रहेजे अेक घडीअे धाबळी लई धोडजे,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

भुला पड्या भव सागरे अम गळा लग डुबी गया ,
छेटा थया तुजथी अने तव आंख थी अळगा रह्या ,
हेते लंबावी हाथ मा कांठे बधांने काढजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

जे आंगणां जोवां न'तां त्यां जाचवा जावुं पड्युं ,
जे करम नहि अम पूर्वजो नुं अे करवुं पड्युं ,
अकरम अने अविचार सघळा मावडी मुकावजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

सोड्य ताणी सूई गई के घेन मां घेराई गई ,
पांपणे चडीया पडोळे के घडपणे लेवाई गई ,
तोय लाकडी टेको लई उतावळे जट आवजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

सागर भले सुकाओ पण अमी झरण तव खुटो नहि ,
हवे बांय झाली मावडी मजधार मां मुको नहि ,
कहे "दाद" छोरु मातना संबंध ने संभाळजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

रचयता :- कवि श्री दाद
टाईप :- मनुदान गढवी

       वंदे सोनल मातरम्

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...