ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

સોમવાર, 2 મે, 2016

कवि श्री दाद नी रचना :- रवराय लाजु राखवा

कवि श्री दादनी रचना :- रवराय लाजु राखवा

तुं हाल्य ने जट होय त्यांथी कोई वा'रु नहि कने ,
वाटुं नरखता वावडे मा तलखता छोरु तने ,
उभी न रहेजे अेक घडीअे धाबळी लई धोडजे,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

भुला पड्या भव सागरे अम गळा लग डुबी गया ,
छेटा थया तुजथी अने तव आंख थी अळगा रह्या ,
हेते लंबावी हाथ मा कांठे बधांने काढजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

जे आंगणां जोवां न'तां त्यां जाचवा जावुं पड्युं ,
जे करम नहि अम पूर्वजो नुं अे करवुं पड्युं ,
अकरम अने अविचार सघळा मावडी मुकावजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

सोड्य ताणी सूई गई के घेन मां घेराई गई ,
पांपणे चडीया पडोळे के घडपणे लेवाई गई ,
तोय लाकडी टेको लई उतावळे जट आवजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

सागर भले सुकाओ पण अमी झरण तव खुटो नहि ,
हवे बांय झाली मावडी मजधार मां मुको नहि ,
कहे "दाद" छोरु मातना संबंध ने संभाळजे ,
रवराय लाजुं राखवा अण वखत वहेली आवजे .

रचयता :- कवि श्री दाद
टाईप :- मनुदान गढवी

       वंदे सोनल मातरम्

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...