ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શનિવાર, 13 નવેમ્બર, 2021

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ 

ગઢવી સમાજના નીચે મુજબના શ્રી ને  નાયબ મામલતદાર થી મામલતદાર (વર્ગ - ૩ થી) (વર્ગ -૨) તરીકે બઢતી મળેલ છે 

(૧) શ્રી પ્રફુલચંદ્ર.આઈ. ગઢવી 
મામલતદાર, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ જી. ગાંધીનગર 

તેમજ મહેસુલ તલાટી તરીકે ફરજ બજાવતા આપણા સમાજના ઓ ને નીચે મુજબ નાયબ મામલતદાર તરિકે બઢતી મળેલ છે.

(૧) શ્રી એલ.કે ગઢવી 
નાયબ મામલતદાર (માંડવી,કચ્છ)

(૨) શ્રી જી.આર. ગઢવી 
નાયબ મામલતદાર (લખપત,કચ્છ)

કોઈ નામ બાકી હોય તો આ નંબર 9687573577 પર જાણ કરવા વિંનતી.

બઢતી મળવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 💐💐💐

શ્રી પ્રફુલચંદ્ર.આઈ. ગઢવી સાહેબ 


 શ્રી જી.આર. ગઢવી & શ્રી એલ.કે ગઢવી 

શુક્રવાર, 12 નવેમ્બર, 2021

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ(G.P.S.C.) આયોજિત,રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ....

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
(G.P.S.C.) આયોજિત,
રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ....

(1)ભીમશી દેવદાસ સાખરા.
(ક્રમ - 6)

(2)મેહુલકુમાર પ્રવિણકુમાર ગઢવી.
(ક્રમ - 33)

(3)વાલજી નારણ ચારણ.
(ક્રમ - 128)

(4)દેવલબેન ભોરાભાઈ ગઢવી.
(ક્રમ - 150)

(5)રાજલબેન હરિદાનભાઈ ગઢવી.
(ક્રમ - 164)

(6) શ્વેતાબા રણજીતસિંહ ગઢવી.
(ક્રમ -174)

(7) યોગિતા ધનરાજભાઈ ગઢવી.
(  - 181)

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...