ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2018

समस्त चारण -. समाज स्नेह मिलन समारोह जामनगर
चारण - गढवी समाजना गुजरातमां आवेल यात्राधामो/ मंदिर/ देवस्थाननी माहिती

जय माताजी

चारण-गढवी समाज ना गुजरात मां आवेला यात्राधामो/ मंदिरो / देव स्थानो नी माहिती

(1) जुनागढ जील्लो

(1) सोनलधाम मढडा
सरनामुं :- मढडा ता.केशोद जी.जुनागढ
विगत :- आईश्री सोनल मांनुं जन्म स्थळ तथा भव्य मंदिर

(2) आईश्री सोनल धाम - कणेरी
सरनामुं :- कणेरी ता. केशोद जी.जुनागढ
विगत :- आईश्री सोनल मांनी समाधी स्थळ तथा भव्यमंदिर

(3) आई श्री नागबाई मां
सरनामुं :- मोणीया ता. विसावदर जी. जुनागढ़
विगत :- आई श्री नागबाई मांनुं मंदिर

(4) बावीसीयुं माताजी
सरनामुं :- मीती ता.मांगरोळ जी. जुनागढ

(5) आईश्री मोगलधाम गोरवीयाळा
सरनामुं - गोरवीयाळा ता. भेसाण जी.जुनागढ

(6) आईश्री पीठड मां
सरनामुं :- पाटरा ता.मेदरड़ा जी.जुनागढ

(6) आईश्री रूपल मां
सरनामुं :- रामपरा ता.विसावदर जी.जुनागढ

(7) आईश्री बेली मोगलधाम
सरनामुं :- पाणीध्रा ता.मालीया हातीना जी.जुनागढ
मो :- 9909999299

(2) गीर सोमनाथ जिल्लो

(1) आई श्री पीठड धाम
सरनामुं :- नाणावाळीना नेश श्री पीठडधाम जामवाळा गीर ता. गीर गधडा जी.गीर सोमनाथ
विगत :- आईश्री पीठड मांनुं भव्य मंदिर

(2) आई श्री देवल मां
सरनामुं :- सवनी , ता. वेरावळ जी. गीर सोमनाथ

(3) अमरेली जिल्लो

(1) कागधाम
सरनामुं :- कागधाम (मजादर) ता.राजुला जी.अमरेली
विगत :- पह्मश्री दुला भाया काग बापु

(2) ईशरधाम ईश्वरीया
सरनामुं :- ईश्वरीया अमरेली
विगत :- ईश्वरीया महादेवनुं मंदिर

(3) आईश्री राजल मां
सरनामुं :- सावरकुंडला जी.अमरेली

(4) नथूराम बापु
सरनामुं :- शेल खभालीया ता.खांभा जी.अमरेली
विगत :- चारण नथूराम बापु (दांती)नुं आश्रम

(5) आईश्री राजबाई मां
सरनामुं :- वरसडा जी.अमरेली

(4) देवभूमि द्रारका जिल्लो

(1) आईश्री कामई धाम
सरनामुं :-कामईधाम, खजुरिया, ता.जाम खंभाडीया जी.देवभूमिद्रारका
मो :- 9824400044
विगत :- आईश्री कामईमां नुं भव्य मंदिर भव्य तेमज आसरे 300 विघामां श्री कामई वन आसरे 20000 थी वधारे वृक्षो

(2) जुंगीवारा वाछरादादा
सरनामुं :- बेह, जी. .देवभूमिद्रारका
विगत :- वाछरादादानुं भव्य मंदिर

(3) आईश्री जाबवारी आवड मां
सरनामुं :- भोगाट, ता. कल्याणपुर जी..देवभूमिद्रारका
विगत :- आईश्री आवड मांनुं मंदिर

(4) आईश्री मोगलधाम भीमराणा
सरनामुं :- भीमराणा ता. जी.देवभूमिद्रारका
विगत :- आईश्री मोगल मांनी प्रागट्य भूमि
मो- 9825394441

(5) बावीसीयुं माताजी
सरनामुं :- कोटडा बावीसी ता.जाम जोधपुर जी.देवभूमिद्रारका

(6) आईश्री लोबडीयाळी आलबाई मां
सरनामुं :- आसोटा ता.जाम खंभादीया जी.देवभूमिद्रारका

(5) भावनगर जिल्लो

(1) आईश्री मांगलधाम भगुड़ा
सरनामुं :- श्री मांगल मां मंदिर, भगुडा, ता.महुवा जी.भावनगर
विगत :- आईश्री मांगलनुं मंदिर

(2) आईश्री कागबाई मां
सरनामुं :- तळाजा जी.भावनगर
विगत :- आईश्री कागबाई मांनुं मंदिर

(3) आईश्री खोडियार मां
सरनामुं :- राजपरा ता.सिंहोर जी.भावनगर

(4) आईश्री आवड मांनुं वड
सरनामुं :- नानी सोडवदरी ता.महुवा जी.भावनगर

(6) जामनगर जिल्लो

(1)ईशर धाम
सरनामुं :- ईशर धाम (संचाणा) बालाचडी रोड , जी जामनगर
विगत :- चारण महात्मा ईसरदासजीनुं स्वगामन स्थळ

(2) आईश्री चांपल धाम
सरनामुं :- जांबुडा जी.जामनगर

(3) आईश्री कामई मां
सरनामुं :- सुभाष ब्रिज नीचे, उधोगनगर, जामनगर

(4) आईश्री सोनल मां
सरनामुं :- चारण समाजवाडी , उधोगनगर, जामनगर

(5) आईश्री पीठड मां
सरनामुं :- पीठड ता. जोडीया जी.जामनगर

(6) आईश्री पीठड मां
सरनामुं :- जीरागढ़ नी धार ता.जोडीया जी.जामनगर

(7) अमदावाद जिल्लो

(1) आईश्री मोगलधाम राणेश्वर
सरनामुं :- मोगल मढ राणेश्वर पाटिया बावळा बगोदरा हाईवे
विगत :- आईश्री मोगल मांनुं मंदिर

(8) पाटण जिल्लो

(1) आईश्री खोडीयार धाम - वराणा
सरनामुं :- आईश्री खोडीयार धाम,
मु. वराणा ता. समी जि. पाटण
विगत :- आईश्री खोडीयार मांनुं भव्य मंदिर

(2) आईश्री वरखेण माताजी धाम
सरनामुं :- धोकावाडा, ता. सांतलपुर जी. पाटण
विगत :- आईश्री वरखेण माताजीनुं मंदिर

(9) राजकोट जिल्लो

(1) आईश्री सिंहमोई मां
सरनामुं :- सिंहमोई मांनुं मंदिर, सरधार, जी.राजकोट
विगत :- आईश्री सिंहमोई मां नुं मंदिर

(2) चारण महात्मा पालु भगत
सरनामुं :- काळीपाट राजकोट

(3) आईश्री भींचरी मां
सरनामुं :- भींचरी जी.राजकोट

(4) आईश्री रवेची मां
सरनामुं :- चारणीया जी.राजकोट

(10) मोरबी जिल्लो

(1) आईश्री जीवणी आई
सरनामुं :- वांकानेर जी.मोरबी

(2) आईश्री झुंडवाळा खोडियार मां
सरनामुं :- वाछकपट ता.टंकारा जी.मोरबी

(3) आईश्री राजल उदानी
सरनामुं :- चरादवाड़ा ता. हळवद जी.मोरबी

(4) आईश्री खोडियार मां
सरनामुं :- माटेल जी.मोरबी

(11) पोरबंदर जिल्लो

(1) वछराज मंदिर छत्रावा
सरनामुं :- छत्रावा ता.कुतीयाणा जी पोरबंदर
विगत :- आईश्री वाछलबाई मां अवसुरा साथे वाछराभा दायजामां आवेल
मो :- 9925543800, 9913463800

(2) भतवारी आई
सरनामुं :- राणावाव जी. पोरबंदर

(12) बोटाद जिल्लो

(1) आईश्री चारण आई
सरनामुं :- बेला जी. बोटाद

(2) आईश्री खोडियार मांनुं मंदिर
सरनामुं :- रोयशाळ ता. भारवाड़ा जी. बोटाड

(13) गोधरा-पंचमहाल जिल्लो

(1) आईश्री खोडियार मंदिर
सरनामुं :- छपनपूर, पोपटपूरा लूणावाडा रोड, ता. गोधरा जी.पंचमहाल
मो -9427056423

(2) आईश्री पीठड मां
सरनामुं :- टुवा ता.गोधरा जी.पंचमहाल

(14) महेसाणा जिल्लो

(1) आईश्री बहुचराजी माताजी
सरनामुं :- बहुचराजी जी. महेसाणा

(2) आईश्री आवड मां
सरनामुं :- विरसोडा जी.महेसाणा

(3) आईश्री आदिबा सती मां
सरनामुं : कालरी जी.महेसाणा

(15) सुरेन्द्रनगर जिल्लो

(1) श्री हेमु तीर्थ
सरनामुं :- ढांकणीया ता. सायला जी.सुरेन्द्रनगर
विगत :- श्री हेमु गढवीनुं जन्म स्थळ
मो- 9723004264

(2) श्री केशवदासजी चारण महात्मा
सरनामुं :- कातरोडी ता.मूळी जी. सुरेन्द्रनगर

(3) आईश्री पीठड धाम
सरनामुं :- बावळी ता.धागध्रा जी. सुरेन्द्रनगर

(4) आईश्री रखई मां (पीठड मांना बहेन)
सरनामु :- रावळीयावदर ता.मूळी जी. सुरेन्द्रनगर

(5) आईश्री सुंदरी मां (पीठड मांना बहेन)
सरनामुं :- सुंदरी भवानी ता.मूळी जी. सुरेन्द्रनगर

(6) श्री विहळ धाम
सरनामुं :- आंबरडी जी.सुरेन्द्रनगर

(7) आईश्री कुंवर मां
सरनामुं :- गढवाडा ता.सायला जी.सुरेन्द्रनगर

(8) चारण करणा गोलनी खांभी
सरनामुं :- चोटीला जी.सुरेन्द्रनगर

(16) कच्छ जिल्लो

(1) आईश्री हांसबाई मां
सरनामुं :- मोटा रतडिया ता. मांडवी कच्छ
विगत :- आईश्री हांसबाई मां

(2) चंपलेश्वर महादेव मंदिर
सरनामुं :- मांडवी बीच रोड, मांडवी कच्छ
विगत :- प.पू.नारायण स्वामीबापुनुं आश्रम तथा समाधी स्थळ

(3) आई श्री सोनल धाम काठडा
सरनामुं :- काठडा ता.मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री सोनल मांनुं भव्य मंदिर

(4) श्री राम कृष्ण कुटिर
सरनामुं :- काठडा ता.मांडवी जी.कच्छ
विगत :- चारण संत वजा भगतनुं आश्रम

(5) आई श्री खोडल धाम- कोडाय
सरनामुं :- कोडाय ता.मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री गंगा मांनुं आश्रम

(6) श्री रावळपीर दादा मंदिर
सरनामुं :- वलसरा, क्रांतितीर्थनी बाजूमां, मस्का, ता. मांडवी जी.कच्छ
विगत :- चारण संत श्री श्री रावळपीर दादा मंदिरनुं भव्य मंदिर

(7) आई श्री राजल घाम सरनामुं :- गढशीशा ता. मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री राजल मांनुं मंदिर

(9) आईश्री गुंदल सती मां सरनामुं :- गुंदीयाळी ता. मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री गुंदल मांनुं मंदिर

(10) आईश्री खीमश्री मां
सरनामुं :- श्री खीमश्री मांनी वाडी, मोटा भाडिया नानी खाखर रोड, मोटा भाडिया ता. मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री खीमश्री मांनुं मंदिर

(11) आईश्री राणबाई सती मां
सरनामुं :- मोटा भाडिया ता. मांडवी जी.कच्छ

(12) आईश्री सोनल धाम
सरनामुं :- मोटा भाडिया ता. मांडवी जी.कच्छ

(13) आईश्री पुनई मां
सरनामुं :- पांचोटीया ता. मांडवी जी.कच्छ

(14) श्री शकितधाम भाडा
सरनामुं :- भाडा ता. मांडवी जी.कच्छ
विगत :- आईश्री थारई मांनुं आश्रम

(15) आईश्री आवड धाम
सरनामुं :- आवडधाम, विजपासर, सुखपर (रोहा) ता.नखत्राणा जी.कच्छ
विगत :- आईश्री आवड मांनुं मंदिर
मो-9601326386

(16) श्री रावळपीर दादा
सरनामुं :- रावळपीर दादानुं मंदिर, नानी गंगोण, ता. नखत्राणा कच्छ
विगत :- चारण संत रावळपीर दादानुं जन्म स्थळ

(17) आईश्री हिंगळाज मां
सरनामुं :- भारापर , मोटी वीरणी नी बाजू मां ता. नखत्राणा कच्छ
विगत :- आईश्री हिंगळाज मांनुं मंदिर

(18) आईश्री जीवा मां
सरनामुं :- लाखीयारवीरा ता. नखत्रणा जी. कच्छ
विगत :- आईश्री जीवा मांनुं मंदिर

(19) आईश्री वानुं मां
सरनामुं :- मोरझर नखत्रणा जी. कच्छ
विगत :- आईश्री वानुं मांनुं भव्य मंदिर

(20) आई श्री मोगल धाम
सरनामुं :- कबराऊ , ता. भचाऊ , जी .कच्छ
विगत :- आई श्री मोगल मां नुं भव्य मंदिर

(21) आई श्री राजल धाम
सरनामुं :- ता . भचाऊ  जी . कच्छ
विगत :- आई श्री राजल मां नुं भव्य मंदिर

(22) आई श्री जहुबाई मां
सरनामुं :- वोंध ,  ता : भचाऊ , जी : कच्छ
विगत :- आई श्री जहुबाई मां नुं भव्य मंदिर

(23) आई श्री ऐकल धाम
सरनामुं :- भरुडीया ,ता : भचाऊ ,जी :- कच्छ
विगत :- आई श्री ऐकल मां नुं भव्य मंदिर

(24) आई श्री चांपल ( चांपबाई ) मां नो नेह
सरनामुं :- मंजल (तरा) , ता : नखत्राणा ,जी :कच्छ .
विगत :- आई श्री चांपल मां नुं भव्य मंदिर तथा अन्य मंदिरो .

(25) आई श्री रवेची मां नुं मंदिर
सरनामुं :- रव , ता : रापर , जी : कच्छ
विगत :- आई श्री रवेचीमां नुं भव्य मंदिर.

(26) आई श्री मोमाय मां नुं मंदिर
सरनामुं :- मोरागढ , ता : रापर ,जी :कच्छ
विगत :- आई श्री मोमाय मां नुं भव्य मंदिर

(27) आई श्री सोनल धाम
सरनामुं :- रामबाग रोड , ता:गांधीधाम ,जी :कच्छ
विगत :- आई श्री सोनल मां नुं भव्य मंदिर.

(28) आईश्री कमाबाई मां
सरनामुं :- लाखोंद ता.भुज जी.कच्छ

(29) श्री शिवराज भगत
सरनामुं :- भाडा ता.मांडवी कच्छ
विगत :- श्री शिवराज भगत नुं आश्रम

(30) आईश्री कमा सतीमां
सरनामुं :- जामथड़ा ता.मांडवी जी.कच्छ

(31) आईश्री खुबडी मां
सरनामु :- सोनलवा ता. रापर जी.कच्छ

(32) आईश्री सोनल मां
सरनामुं :- झरापरा ता.मुंदरा कच्छ

(33) आईश्री वालबाई मां
सरनामुं :- झरापरा ता.मुंदरा कच्छ

(34) मारुतिधाम
सरनामुं :- झरापरा ता.मुंदरा कच्छ
विगत :- आईश्री देवल मांनुं आश्रम

(17) आणंद जिल्लो

(1) आईश्री नागबाई मां
सरनामुं :- रामोदडी ता. पेटलाद जी. आणंद

(2) आईश्री मावो मां
सरनामुं :- रामोदडी ता. पेटलाद जी. आणंद

(3) आईश्री रवेची मां
सरनामुं :- रामोदडी ता. पेटलाद जी. आणंद

(4) आई सांई नेचडी मां
सरनामुं :- मितली ता.खंभात जी. आणंद

(5) आईश्री जेतबाई मां
सरनामुं :- वालवोड ता.खंभात जी. आणंद

(6) आईश्री मीनल मां
सरनामुं :- कसबारा ता.तारापुर जी. आणंद

(18) खेडा जिल्लो

(1) आईश्री आवड मां
सरनामुं :- जालमपुरा ता. महेमदावाड जी.खेडा

(2) आई श्री नागबाई मां (मोणीया वाळा)
सरनामुं :- नेनपुर ता. महेमदावाड जी.खेडा

(3) आईश्री वेडबाई मां
सरनामुं :- चारण निकोल ता.कठताल जी.खेडा

(19) सांबरकांठा जिल्लो

(1) गोपीनाथ मंदिर
सरनामुं :- कुवावा ता.ईडर जी.सांबरकांठा
विगत :- चारण कविश्री सांयाजी झूलानुं जन्म स्थळ तथा भव्य मंदिर

(2) आईश्री सामग्री माताजी
सरनामुं :- इसरोडा ता.खेड़ब्रह्मा जी.सांबरकांठा

(20) गांधीनगर जिल्लो

(1) आईश्री खोडियार, मोगल, आवड, करणीजी, सोनल मां नुं संयुकत मंदिर
सरनामुं :- सेकटर-5 गांधीनगर

(21) सुरत जिल्लो

(1) आईश्री सोनलधाम सुरत
सरनामुं :- शेरडी सुरत
विगत :- आईश्री सोनल मांनुं भव्य मंदिर

(2) आईश्री मोगलधाम
सरनामु :- पीपोदरा जी.सूरत

खास नोंध :- आ माहिती जाणकारी माटे ज छे खोटूं अर्थघटन न करवा विनंती

माहिती मोकलनार तमामनुं खूब खूब आभार

         वंदे सोनल मातरम्

શુક્રવાર, 19 જાન્યુઆરી, 2018

બુધવાર, 17 જાન્યુઆરી, 2018

प्रात:स्मरणीय प.पू. आईश्री हांसबाईमांनो 90 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रण पत्रीका
चारण आत्मीय संगठन महोत्सव अहेवाल

चारण आत्मीय संगठन महोत्सव अहेवाल
चारण समाजनी क्रांतिना प्रणेता आईश्री सोनलमांना चारण उत्थान, समाज सुधारणा ना करेल आदेशने वेग आपवा अने समाजमां सकारात्मक संगठननी भूमिका पूरी पाडवा माटे मकरसंक्रांति (ता.14-01-2018) ना रोज आईश्री देवल मां(सवनी-वेरावळ) द्रारा चारण आत्मीय संगठन महोत्सवनुं आयोजन गणेश पार्टी प्लोट, तालाला (गीर) जि. गीर सोमनाथ खाते करवामां आवेल.

    पूजनविधि नानी बाळाओना हाथे करवामां आवेल. आगेवानोना हस्ते दिप प्रागट्य करवामां आव्यू. *आईश्री देवल मां प्रेरीत चारण छात्रालय (सवनी-वेरावळ)ना विधार्थीओ द्रारा मंत्रोच्चार करी दिप प्रागट्य करवामां आवेल. हरिभाई गढवी (आदिपुर), अभय गढवी द्रारा आई वंदना है चारणी सुख कारणी   गाई ने करवामां आवेल.

आ प्रसंगे वर्ष 2016-17 दरमियान राज्य सरकारना विविध विभागोमां अधिकारी तरीके नियुक्त थयेल चारण समाजना 50 जेटला अधिकारीश्रीओनुं सन्मान तेमज चारण समाजना आगेवानो, राजकीय पदाधिकारीओनुं सन्मान करवामां आवेल.

    आ अवसरे चारण महात्मा पालु भगत (काळीपाट), पह्मश्री भीखुदानभाई गढवी, श्री ऐस.के.लांगा साहेब (कलेक्टरश्री पंचमहाल), श्री जे.के.गढवी साहेब (संयुकत मुख्य निर्वाचन अधिकारी), श्री डी.ऐस.गढवी साहेब (मेने.डिरेक्टर गु.रा.अनु. ज.जाति) सहित बहोळी संख्यामां   समाजना राजस्थान तेमज गुजरात ना आगेवानो उपस्थित रहेला. कार्यक्रमनुं संचालन श्री मोमायाभा गढवी (डायरेक्ट खादी ग्राम उधोग) तथा श्री अशोकभाई गढवी (तंत्रीश्री सौराष्ट्र क्रांति) द्रारा करवामां आवेल.

बपोर बाद श्री यशवंतभाई लांबा (जाबुंडा), श्री देवराज भाई गढवी (नानो डेरो), कविश्री आल, श्री देवराजभाई (उपलेटा), श्री अनुभा जामंग, श्री जीतुभाई दाद द्रारा चरजो, भजन, साहित्य, दुहा छंद वगेरे रजु थयेल. संचालन जीवणभाई गढवी (भोगाट) द्रारा करवामां आवेल
आ कार्यक्रममां बहोळी संख्यामां चारण समाजना आगेवानो तेमज आइमां ना भकतो उपस्थित रहेल.
कार्यक्रमने सफळ बनाववा स्वयं सेवको जहेमत उठावेल.

गीर विस्तार ना नेसड़ा मां वसवाट करता चारण परिवारोना बाळको ना शिक्षण माटे आईश्री देवल मां चारण छात्रालय (सवनी-वेरावळ) खाते शरू करेल छे जेमां हाल 63 जेटला विधार्थीओ अभ्यास करे छे.

वीडियो अने फोटाग्राफी बाय कनैया स्टूडियो (मोटा भाडिया)

        वंदे सोनल मातरम्
संगठन ऐज समाज प्रगतिनुं श्रेष्ठ माध्यम छे


સોમવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2018

भजु पीठड भालाळी :- रचना :- स्वश्री नाथाभा गढवी (मंडोरीया नेस)

1) भजु पीठळ भालाळी,
     वारु करे विशभुजाळी,
     नमे नर नारी माँ पीठळ माडी,
     परचाळी पाय लागु,
     लाखेणी लाख वंदु
     माँ पीठळ माडी....

2) तारा काळज कोई न मापे,
     त्रणे लोक जाप जपे(2)
    भालो शोभे हाथे, माँ पीठळ माडी
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

3) माँ तु समंदर सोसनारी, केडा पार
     करनारी(2),
     सुमराने हणनारी माँ पीठळ माडी,
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

4) क्रोधे नागणी काळी, रीजे राज
     देनारी(2),
    लाखेणी लाकडीवाळी माँ पीठळ माडी,
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी......

5) नमे 'नाथ' नेजाळी,
     धरे ध्यान धजाळी(2),
     हरदुःख हरनारी माँ पीठळ माडी,
     परचाळी पाय लागु,
     लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

रचना: *नाथभा गढवी(मंडोरीया नेस)*

पोलीस पुत्र "चेतन मीसणे" M.Farm कर्या पछी GPSC क्रेक करी GAS बन्या

રવિવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2018

आजे आईश्री देवलमा मां नो 28 मो जन्म दिवस छे

आजे आईश्री देवल मां नो 28 मो जन्म दीवस छे*

*आजे प.पू. आईश्री देवल मां भाड़ा ता. मांडवी कच्छ हाले वेरावळ नो 28 मो प्रागट्य दिवस छे आ निमिते टुंकमां माहिती आपवानो नानकडो प्रयास करेल छे.*

नाम            :- देवल

पितानुं नाम  :- पबुभाई वाछियाभाई मालम

मातानुं नाम  :- खीमश्रीबेन

जन्म स्थळ   :- वेरावळ 

*प.पू. आईश्री देवल मां ना प्रागट्य दिवसे तेमना चरणोमां शत : शत : वंदन*

निरखी त्यां नमणुं थई, हती न ऐनी हेव

जोगण लागे जोगडा, देवल कउं के देव

        *वंदे सोनल मातरम्*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...