ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 22 જુલાઈ, 2016

हे चारणी

*______|| झळहळतो जीवनमंत्र ||_______*

हे चारणी सुख कारणी ! ब्रह्मचारणी आये शरण .
सच्चिदानंदे शारदे मंगलमयी प्रणमे शरण .
..... हे चारणी .....

अंबिके आवड आशापुर्णे , है तुम्हारे बाल हम .
जगतारणी अधहारणी , कुरु प्रणत की प्रतिपाल तुम.
..... हे चारणी .....

हम क्यो पतीत हो गये , जब हो पतीत पावनी मात तुम .
हम क्यो अशांत अरु-असुचि जब हो,शांति सुचिंदा मात तुम.
..... हे चारणी .....

पुर्वज सदश नीति पथीक हो , मातृभुमि के भक्त हम.
शुरे-उदार अरु सत्य वक्ता , अमृतमयी अनुरक्त हम .
..... हे चारणी .....

द्रढविर वृती सेवक बने , अरु पढे शम-दम पाठ हम .
अग्नि परीक्षा मे अडिग बन , बढे संयम बाट हम.
..... हे चारणी .....

यम यातना हो नर्क-दु:ख , कर्तव्य पथ छोडे न हम .
दम-दम तिहारा जप जपे , मर-मीटे मुख मोडे न हम .
..... हे चारणी .....

आशिष उच्चरो अन्न पुर्णे , श्री चरण मे लीन हो हम .
हम हदय सिंचो अमृत "सोनल" प्रेममयी लागी लगन .
..... हे चारणी .....

*रचयीता :- परम पूज्य आई श्री सोनल मां ( मढडा )**

*टाईप :- महेशदान गढवी नरोडा*

टाईपमां भुल होयतो बंधु क्षमा करजो

         🏻वंदे सोनल मातरम्

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...