ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

બુધવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2016

चारण गाथा :- सेमिफाइनल परीणाम

चारण गाथा :- सेमिफाइनल परीणाम

GSSSB ::-  SUB AUDITOR & SENIOR CLERK RECRUITMENT DECLARED

GSSSB ::-  SUB AUDITOR & SENIOR CLERK RECRUITMENT DECLARED

▶Total Posts:
◾Sub auditor: 350 posts
◾senior clerk: 568 posts

▶Qualification: Graduate

▶Starting Date:
27-10-2016

▶Last Date:
11-11-2016

▶▶OFFICIAL NEWS:
CLICK HERE

PSI, ASI, IO & AIO Recruitment-2016

गुजरात पोलीस दळ वर्ग-3 संवर्गनी जग्याओ नी भरती

गुजरात पोलीस दळमां पोलीस सब ईन्स्पेकटर वर्ग-3 संवर्ग नी नीचे मुजब 685 जग्याओ

🔹बिन हथियारी PSI (पुरुष) - 147
🔸बिन हथियारी PSI (महिला) - 73
🔹हथियारी PSI (पुरुष) - 124
🔸ईन्टेलीजन्स ऑफिसर (पुरूष) - 40
🔹ईन्टेलीजन्स ऑफिसर (महिला) - 19
🔹बिन हथियारी ASI (पुरुष) - 134
🔸बिन हथियारी ASI (महिला) - 66
🔸आसीटन्ट ईन्टेलीजन्स ऑफिसर (पुरूष) - 55
🔹आसीटन्ट ईन्टेलीजन्स ऑफिसर (महिला) - 27

ऑनलाइन फॉर्म शरू तारीख ::- 28-10-2016

फॉर्म भरवानी छेल्ली तारीख ::- 17-11-2016

फॉर्म भरवा माटे ::- Click Hereમંગળવાર, 25 ઑક્ટોબર, 2016

जील्ला कक्षाना युवा उत्सव मां विजेता

जील्ला कक्षाना युवा उत्सव मां विजेता
रमत गमत युवा अने सांस्कृतिक प्रवृति विभाग गांधीनगर तथा कच्छ जिल्ला रमत गमत अधिकारीश्री नी कचेरी द्रारा आयोजीत कच्छ जील्लानो युवा उत्सव-2016

ता.25-10-16 ना रोज गुजरात विधालय गांधीधाम खाते योजायेल जेमां चारण-गढवी समाजना नीचे मुजबना उमेदवारो विजेता थयेल छे

(1) गढवी करशनभाई नाराणभाई - मोटा भाड़िया

लोकवार्तामां प्रथम नंबर(2) गढवी भद्रायु करणीदानभाई गढवी - भुज

लोकवार्तामां बीजो नंबर(3) गढवी हरी कल्याणभाई - ववार

दूहा छंद मां प्रथम नंबर(4) गढवी पार्थ विश्रामभाई  - मोटा लायजा

वकतृत्व विभाग-A मां प्रथम नंबर(5) गढवी सावित्रीबेन माणशीभाई - आदिपुर

लोकगीत मां प्रथम नंबर

लग्नगीत मां बीजो नंबर(6) गढवी मयूरीबेन घनश्यामदानभाई - गांधीधाम

हार्मोनियम मां प्रथम नंबर(7) गढवी राजलबेन मुरजीभाई - पांचोटीय

दूहा छंद मां त्रीजो नंबर

समूह गीत मां त्रीजो नंबर(8) गढवी नागश्रीबेन लक्ष्मणभाई - मोटा करोडिया

समूहगीत मां प्रथम नंबर

लग्नगीत मां प्रथम नंबर(9) गढवी प्रशांत भरतभाई - बिट्टा

हळवुं कंठय संगीत विभाग-A मां प्रथम नंबर(10) गढवी (ठाकरीया) उन्नतीबेन विजयभाई - आदिपुर

हळवुं कंठय संगीत विभाग-B मां प्रथम नंबर*विजेता थनार तमामने खूब खूब अभीनंदन*

आ माहिती मां कोईनुं नाम रही गयु होय / नाम मां भूल होय तो आ नंबर 9913051642 पर जाण करवा विनंती


Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...