ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

બુધવાર, 27 એપ્રિલ, 2016

पंखीडानो मेळो :- रचना कवि श्री काग

भगतबापुनी रचना :-
पंखीडानो मेळो.
पंखीडांनो मेळो रे... बेठो एेक झाडवे  रे...
करशो नहि... घडीकने माटे कलेश
मीठुं झोलु लेजो रे... हमणा सुरज उगशे
उडी जाशो चणवाने जुदे जुदे देश रे...

              पंखीडानो मेळो रे...- टेक
ओवाळनां लाकडां रे...भाग्ये भेळा थई गयां रे...
अे तो दीसे ... पलक तणो रुडो जोग
लोढें लेवाशो रे... पाछां ज्यारे पूरमा रे...
थशे पछी जनमो जनमनो विजोग रे....
                  पंखीडानो मेळो रे...- 1
अेक ज वाडानां रे... गायुं केरा वाछरु रे...
खेली लेजो हांसल अेटलुं ...होय
वाडाथी वछुट्यां रे....कोई मेवाड ने कोई माळवे रे...
भवोभव भेळुं थवानुं न होय...
             पंखीडानो मेळो रे...- 2
अेक ज डबामां रे... मुसाफर आवी मळ्यां रे...
करशो मा कुसंप के बोलाचाली कोय...
हमणां स्टेशन आवशे रे.... गाडी उपडी उतावळी रे....
पछी कदी साथे बेसवानुं न होय ...
     
               पंखीडानो मेळो रे...- 3
वेलडीयुंना फुलडां रे.... म्हेकी लेजो बे घडी रे...
वेल्युं माथे ....घडीक तमारो छे वास रे....
कां तो खरी जाशो रे...कां तेलमां तळाता हशो रे....
बळी जाजो "काग" के राखवा सुवास ...
             पंखीडानो मेळो रे...- 4
रतयता :- भगतबापु
  टाईप :- मनुदान गढवी
          सवंदे सोनल मातरम्


Featured Post

શ્રી ચારણ - ગઢવી સેવા સદન (શક્તિકુંજ) હરિદ્વાર

શ્રી ચારણ - ગઢવી સેવા સદન (શક્તિકુંજ) હરિદ્વાર "શક્તિકુંજ" એ માં ગંગાનદી ના પાવન ચરણો હરિદ્વાર માં નિર્માણ પામેલ ચારણ - ગઢવી સમાજ...