ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

રવિવાર, 29 ડિસેમ્બર, 2019

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

सवंत 2076  महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.30-01-2020 ने गुरूवार

महोत्सवनी रूपरेखा
प्रातः समय पूजन अर्चन
सवारे 10-00 कलाके सन्मान कार्यक्रम

संतवाणी सवारे 11-30 थी 6-00 
महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके


शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 7567816907

निमंत्रक
माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

        जय मा हांसबाई

      वंदे सोनल मातरम्

जयदेव गढवी प्रतिमा अनावरण तथा लोक डायरो आमंत्रणपत्रिका

स्व. जयदेव गढवी प्रतिमा अनावरण तथा लोक डायरो आमंत्रणपत्रिका

ता.01-01-2021, बुधवार
स्थळ :- मार्केटींग यार्ड, वढवाण, सुरेन्द्रनगर

निमंत्रक 
विष्णुभाई गढवी परिवार
जयदेवभाई गढवी परिवार

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...