ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

ગુરુવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2016

मेराणभाई गढवी नो प्रोग्राम TV9 गुजराती चेनल पर

.                    *जय माताजी*

जन्माष्टीना दिवसे .........

मेराणभाई गढवी नो प्रोग्राम श्री कृष्ण जन्माष्टमीना दिवसे रात्रे 11 वाग्ये TV9 गुजराती चेनल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमीने अनुलक्षीने आवशे तो जोवानुं सुकछो नही.

माहिती सारी लागे तो आगळ मोकलवा विनंती

               🏻 वंदे सोनल मातरम्

गोकुळ आखुं गेल मां :- रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

,    *|| गोकुळ आखुं गेल मां ||*
,   *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
,    *ढाळ: नंदरांणी तारां मागणां रे*

आज वावडो गुलाबी रंगे वायो रे  गोकुळ आखुं गेल मां रे
ओल्या मोरलाये सोर रे मचायो रे ढुंगे रे रमी ढेल मां रे ..टेक

काळी हती कोटडी ने, अंधाराय काळां रे,,,
त्यारे देवकीये दीधेलां अंजवाळां रे , जादव रुपे जेल मां रे,,,,

जग तार नारा मारा, जादव जोराळा रे
तारा व्हालां रे बेठा छे थई ने वेरी रे ,हे मथुरा केरा म्हेल मां के,,,,

गोकुळ पधार्या हरी, गीतडां गवांणां रे ,
नंद ने जसोदा राहडा नीहाळे रे,, राधाये रंग रेल मां रे ,,,

बावरी बणेली तेदी , ब्रज केरी बाळा,
ओली , गायुं रे उभीती तोडावी ने गाळा रे , वनरायुं झुले वेल मां रे,,,

शिवजी पधार्या जोवा, शांमळो छोगाळो रे,
ऐंणे , आंगणीये अलख जगाव्या रे, टोकरीयाळी टेल मां रे,,,,

नीर जमनाने माथे , काळी नाग नाथे  रे,
ओल्या, भोळा रे गोवाळीया भरमांणा रे , खोटा रे गेडी खेल मां रे,,,

जपे जोगीदान जापो , जदुराय जोजे रे,
हवे, नंदना कुंवर राखो नेजे रे, ठाकर आघा ठेल मां रे,,,

,               (*जय श्री कृष्ण ) *

બુધવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2016

जन्माष्टमी नी शुभेच्छा

{"कर्मण्ये वाधिका रस्ते , मां फलेषु कदाचन"}

*समग्र विश्वने महान अने अमुल्य गीताग्रंथ द्वारा जीवननी महान फीलोसोफी समजावनार भगवान श्री कृष्ण प्रभुनो प्रागट्य दिन अेटले "जनमाष्टमी" .......

नंद घेर आनंद भयो जय कनैया लालकी....

ना प्रसंड नारा साथे आ दिवसनी उजवणी समग्र विश्वमां दरेक हिन्दुओ उजवे छे
गामे - गाम तथा शेरी - गलीओमां रोशनी तथा धजा पताका थी शणगारवामां आवे छे
हवेली तथा मंदिरोमां रात्रे 12 कलाके शंखनाद साथे अबील अने गुलाल उडाडीने आ कृष्ण जन्मोत्सवने उजववामां आवे छे

जन्माष्टमीना पवित्र तहेवार नी आप सौने खूब खूब शुभेच्छा

                    🏻 जय श्री कृष्ण

चरज :- रचना : दिलजीतभाई गढवी , ढसा

चरज
राग..श्याम आवीने मारी..

मोगल आवेरे मां मोगल आवे
मारो साद सूणी ने भेरे मोगल
आवे...मारो साद...टेक..

ओखा धरामा मां अवतारी,
वैराट रूपे न्या वरताणी,
दैय्तो ने हण्या तेदी दोखी ना
दावे मारो साद सूणीने भेरे
मोगल आवे..(1)

नेचडा नेशमा मां नेजाळी
गोरवी मोगल गोरवीयाळी,
लिमडी वाळी मीठी म्हेर लावे
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे,....(2)

गरवो साद गळगळो थय गाजे
थानक माथी बेठी थाजे,
भगूडा वाळी भजू भितर भावे
साद सूणीने भेरे मोगल आवे..(3)

भायला वाळी मां खलक खजानो
मारग कांठे मढ छे मजानो,
जिंडवा वाळी मारा रुदा नी रावे,
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे...(4)

चार थडां माना चारे धाम छे
अडसठ तिरथ नो विश्राम छे,
दिलजीत बाटी भाव दिलथी गावे,
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे,....(5)

चार थडां वाळी मां मोगल नी
वंदना...दिलजीत बाटी ना
जय मां मोगल
ढसा जं.

સોમવાર, 22 ઑગસ્ટ, 2016

चारण समाज मुंबई द्वारा आयेजीत वीर वाछराभानी पहेडी महोत्सव

चारण महात्मा ईशरदासजी रचीत भजन :- उघाडोने द्वार

*चारण महात्मा भक्तवर ईशरदासजी रचीत भजन*

*हरिरस स्वाध्याय सभानुं आयोजन करी अने सभानुं काम शरु करतां प्रथम भक्तवर ईशररदासजी नी समुंहगान स्तुंतिनुं गान करवुं अने भजन ( उघाडोने द्वार ) गांवु*

             *(अेक व्यक्तिना कंठे)*

उघाडो ने द्वार विनंती करुं हुं वारंवार
      हे जी प्रभु उघाडोने द्वारजी.....

माया मिटावी मुज घरेथी हुं आव्यो तारे द्वार ...
मनडुं आतुर छे मळवाने माटे नोधाराना आधार ...
प्रभुजी उघाडोने द्वारजी.(1)

आवे पोताने आंगणे अेनो , कांईक करवो जोई सतकार ,
केम विवेकी विलंब करो छो रुक्ष्मणिना भडथार ,
प्रभुजी उघाडोने द्वारजी.(2)

मारे नथी कांई मागवुं प्रभु मने दियोने दिदारजी ,
दातार थई ने केम डरो छो क्षत्रीय कुळ शणगार ,
प्रभुजी उघाडोने द्वारजी.(3)

हजारो भक्तोना काम  कर्या छे.अेनो शुं करुं विस्तार जी
आज ईशरने दरशन आपी वरतावो जय जय कार ,
प्रभुजी उघाडोने द्वारजी.(4)

*रचियता :- महात्मा ईशरदास जी*
*टाईप.   :- http://charantv.blogspot.com*

                *वंदे सोनल मातरम्

રવિવાર, 21 ઑગસ્ટ, 2016

चारण गढवी समाजना ट्रस्ट / मंडळनी यादी(लीस्ट)

आपडा चारण-गढवी समाज ना केटलाक संस्था/ट्रस्ट/ मंडळनी यादी

(1)
नाम       :- श्री अखील कच्छ चारण सभा
सरनामु   :- लायजा रोड मांडवी कच्छ
प्रमुखश्री  :- विजयभाई के.गढवी
मो           :- 8980015007
उपप्रमुखश्री :- देवराज गढवी
मंत्रीश्री     :- भीमशी काकु बारोट

(2)
नाम       :- श्री चारण गढवी समाज मुंबई
सरनामु   :- गौशाळा रोड मुलुंड(वेस्ट) मुंबई
प्रमुखश्री  :- वालजी केशव गढवी
मो           :- 9820359052

(3)
नाम       :- आई श्री सोनल मां ट्रस्ट अंजार
सरनामु   :- अंजार कच्छ
प्रमुखश्री  :- रघुवीर शंकरदान गढवी
मो           :- 9825661651

(4)
नाम       :- आई श्री सोनल ऐज्युकेशन & चेरीटेबल ट्रस्ट जामनगर
सरनामु   :- आई श्री सोनल धाम, 49 दिगविजय प्लोट जामनगर
प्रमुखश्री  :- देवीदान गोपालभाई गढवी
मो           :- 9979256248

(5)
नाम       :- श्री जन कल्याण एज्युकेशन ट्रस्ट
सरनामु   :- सोनीवड ता. हळवद मोरबी
प्रमुखश्री  :- उदेसिंह गुलाबसिंह गढवी
मो           :- 9429162762

(6)
नाम       :- श्री गढवी युवक मंडळ जामनगर
सरनामु   :- जामनगर
प्रमुखश्री  :- अश्विनभाई गढवी
मो           :- 9825211404

(7)
नाम    :- आई श्री सोनल रचनात्मक सेवा संस्थान - नरोडा.
सरनामु :- ई 2 ,राधेश्याम सोसायटी,कठवाडा रोड,
नरोडा,अमदावाद
प्रमुखश्री :- नवलदान यु.खडीया
मो       :- 9173313225
उपप्रमुख श्री :- अभेसिंह आर.चारण

(8)
नाम   :- श्री गढवी समाज उत्कर्ष अेन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट.मोरझर कच्छ
प्रमुखश्री   :- जबरदान नाराणजी रत्नुं
मो           :- 9879507015
उपप्रमुखश्री :-भगवानभाई खानजी रतनु
मंत्री          :- मोरारदान गोपालदान सुरताणीया.
मो            :-  99 79 713765

(9)
नाम.     :- आई श्री सोनलमां अेज्युकेशन & चेरीटेबल ट्रस्ट.जामखंभाळीया.
प्रमुखश्री :- जीवणभाई गढवी
मो          :- 99 78 898989

(10)
नाम      :- श्री रतुदान अेज्युकेशन अेन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट ,राजकोट
प्रमुखश्री :- तिर्थकदानभाई.आर.रोहडिया
मो         :-  94 28 274055

(11)
नाम.    :- श्री गढवी सेवा समाज .राजकोट.
सरनामु :- रवेची कृपा 4 हरिनगर.युनिवर्षटीरोड.राजकोट
प्रमुख   :- प्रविणदानभाई रोहडिया.
मो        :- 94 26 900505

(12)
नाम :- चारण शक्ति समाज ट्रस्ट सुरत
स्थापक ट्रस्टी :- स्व आवडदानजी शंकरदानजी चारण
:- नरसिंहभाई अमराभाई ठाकरीया
:- करणीदान लक्ष्मीदान महेडु
:- विक्रमभाई भिमभाई महेडु

(13)
नाम :-आई श्री सोनल चारण गढवी समाज ट्रस्ट
सरनामुं :- गोधरा, पंचमहाल
प्रमुखश्री :-लाभुभाई अेल.जामंग
मो नंबर :-99097 33682
मंत्रीश्री :-जीवाभाई.अेल.फुनडा

(14)
नाम :- उदयसिंह अमरसिंह गढवी चेरीटेबल ट्रस्ट
सरनामु :- चोगठ , दहेज .
प्रमुखश्री :- धर्मदिप सिंह प्रद्युमन सिंह गढवी.
मो :- 9898903802

(15)
नाम :- अमरेली गढवी शक्ति समाज.
प्रमुख श्री :- भुुतदानभाई भीमभाई दांती
मो.     :- 9374810919
उप प्रमुख श्री :- संजयभाई नरहरदानभाई खळेळ
मंत्री  :- विजयदानभाई अे. भेवलीया

(16)
नाम :- आई श्री सोनल शक्ति मंडळ
प्रमुख श्री :- रामभाई गढवी
मो.9879485452
उप प्रमुख श्री :- रवीदानभाई गढवी
मंत्री :- शक्तिदानभाई गढवी
सरनामु :- आदिपुर,कच्छ

आ लीस्ट मात्र जाणकारीना हेतुसर बनावेल छे कोईअे खो़टु अर्थघटन ना करवा विनंत

आपना संस्था/ट्रस्ट/मंडळनी यादि नाम , सरनामा साथे आप राजकोटथी प्रकाशीत थतु त्रैमासिक मेगेझिन *चारण संस्कृति* अंकमा जाहेर करवा मा आवशे.ते माटे श्री रामभाई जामंगनो संपर्क करवा विनंती छे.

*आप आपना ट्रस्ट/संस्था/मंडळनी यादि ओनलाईन फोर्म पण भरी शको छो* :-
https://docs.google.com/forms/d/1mwWS1reWKLZozEEdmN6UQjEMi2UnFDmrLi__fbaKcW8/viewform

*हजुपण कोई नाम बाकी होय अथवा तो टाईपमां भुल होयतो नीचेना नंबर पर मेसेज करीने जाण करवा विनंती*

टाईप :- मनुदान गढवी / 9687573577
        :- वेजांध गढवी  / 9913051642

            *🙏🏻 वंदे सोनल मातरम् 🙏🏻*

चारण गढवी समाजना डॉक्टर श्री ओनुं लीस्ट

चारण - गढवी समाजना डोक्टर श्री ओनी माहिती

*_टाईप :- charantv.blogspot.com_*

( 1 ) डॉ.  विकाशभाई गढवी
केन्सर.स्पेशीयालीस्ट.भुज कच्छ
( 2 ) डॉ. मनुभाई .ऐ. गढवी
M.B.B.S.रोजावाडा.कपडवंज.खेडा
( 3 ) डॉ.अश्वीनभाई .के. गढवी
M.D.MEDCIAN.शिवम.होस्पीटल अमदावाद
( 4 ) डॉ.देवदानभाई गढवी
हार्ट .स्पेशीयालीस्ट..जामनगर
( 5 ) डॉ. बळवंतभाई गढवी ( खडीया )
Orthopedic
तप होस्पीटल. गांधीधाम.कच्छ
( 6 ) डॉ.घनश्यामभाई गढवी ..
मारुती होस्पीटल ..बोरसद..
( 7 ) डॉ. स्नेहलबेन अनीलभाई गढवी
B.H.M.S.( C.G.O )गारीयाधार .भावनगर
( 8 ) डॉ.अश्वीनभाई गढवी
वरुण सर्जीकल होस्पीटल.सुरेन्द्रनगर
( 9 ) डॉ.भरतभाई .एन.गढवी .
चीफ मेडिकल ओफिसर .पोरबंदर
( 10 ) डॉ. राजेनंद्रभाई गढवी
M.D., M.H.A.( USA ) PHD.राईसण.गांनधीनगर
(11) डॉ.मुद्रा समतसिंघजी वरसडा
M.B.B.S ...M.
पोरबंदर . राजवीरभाई समतसिंघजी वरसडा
M.B.B.S
(13) डॉ.दिनेशकुमार राजवीरसिंघजी वरसडा
DENTIST
(14) डॉ. ध्रुवल राजवीरसिंघजी वरसडा
DENTIST
(15) डॉ.ऋतुराज कनुभाई वरसडा
Physiotherapist
(16) डॉ.मित्रवृदना ऋतुराज वरसडा
B.H.M.S
(17) डॉ. दिव्या हिंगलाजदान वरसडा
Physiotherapist
(18) डॉ.देवल आशुतोष वरसडा
Physiotherapist
(19) डॉ.मीनलबेन गढवी
चीफ मेडीकल ऑफिसर..करसन जेसाणी हॉस्पिटल
(20) डॉ.देवानंद रुडाच
M.D जामनगर
(21) डॉ.भीखाभाई रुडाच
M.D सीवील हॉस्पिटल जामनगर
(22) डॉ.हसमुखभाई. गढवी
M.S भरुच
(23) डॉ. नरेन्द्रभाई .गढवी
M.B.B.S दहेज़
(24) डॉ.नीलेशभाई  गढवी
M.D गायनेक..भगवती हॉस्पिटल जामनगर
(25) डॉ.केशव कारिया
B.H.M.S खंभाड़ीया
(26) डॉ.विजयभाई गढवी
M.D गायनेक सुरेन्द्रनगर
(27) डॉ.जीगनेशभाई .गढवी
B.H.M.S.चारण ना मुवाडा .हाल वडोदरा.
(28) डॉ. वीष्णुदान ( झुला ) गढवी
M.D. medicine..संजीवनी होस्पीटल .राधनपुर
(29) डॉ. महेशदान.गढवी .
M.S genreral sugeon.गढवी होस्पीटल. थराद..
(30) डॉ. कीष्णदान गढवी ..
M.B.B.S.चारणका.राधनपुर.
(31) डॉ. सुरेशभाई . गढवी
B.H.M.S...पंषमहाल.
(32) डॉ . गौरव ईशुदान गढवी.
M.D.गायनेक.अक्षर.होस्पीटल.नडीयाद
(33) डॉ .पृणय ईशुदान गढवी
M.D.गायनेक .नवजीवन होस्पीटल.हिंमतनगर
(34) डॉ . मनहरदानभाई गढवी .
M.B.B.S पंषमहाल .
(35) डॉ . ऋषिराजभाई गढवी.
B.A.M.S. आईमा आर्युवेद.सुरेन्द्रनगर
(36) डॉ . पार्थराज.जी..गढवी
B.A.M.S.नवजिवन.होस्पीटल साणंद
(37) डॉ . बीनिता नारणभाई गढवी .
M.B.B.S .भावनगर
(38) डॉ .  रामभाई  गढवी
B.A.M.S...   श्री सोनल क्लीनिक भुज
(39) डॉ . भाविनभाई . गढवी
E.Y.E स्पेशीयालीस्ट ..पाटण
(40) डॉ . नीरवभाई गढवी .
M.S पालनपुर .बनासकांठा.
(41) डॉ. सचीनभाई.वीनोनदान .गढवी
M.D ..आयुर्वेद  बरोडा ..
(42) डॉ. प्रजेशभाई  गढवी ( बाटी )
B.H.M.S. भरूच
(43) डॉ . अजयभाई गढवी
B.A.M.S सरकारी होस्पीटल. दीव
(44) डॉ. दिलजीतसिंह गढवी ..
M.B.B.S होंगकोंग
(45) डॉ. हिमांशुभाई भरतभाई गढवी .
Dentis पोरबंदर
(46) डॉ. मनोजदान फतेहसिंह ( बारहठ )
M.B.B.D अमदावाद
(47) डॉ. भरतभाई गढवी ( चोराडा )
M.B.B.S. वेगानपुर. पंचमहाल
(48) डॉ. ऊदित  ईशवरदान गढवी ( महेडु )
M.B.B.S अमदावाद
(49) डॉ. क्रीष्ना जादवजी गढवी
B.A.M.S..काठडा ..मांडवी... कच्छ
(50). डॉ. . बी.एेस गढवी
M.B.B.S ( P.H.C )देलवाडा .खेडब्रह्मा
(51) डॉ. अश्वीन  गढवी
M.D ( C.H.C ) खेडब्रह्मा़
(52) डॉ. बळभद्र गढवी
( C.H.C ) खेडब्रह्मा
(53) डॉ .अश्वीनदान गढवी ( बाटी )
M.D अमदावाद
(54 डॉ. हितेन्द्रसिंह गढवी
B.H.O खेडब्रह्मा
(54) डॉ. माणेक गढवी
M.B.B.S जामनगर
(55) डॉ. गजेंद्र एेेस. गढवी
M.B.B.S.( C.H.C ) ईडर
(56) डॉ. राज .एेन. गढवी
M.B.B.S तिर्थगाम .बनासकाठा
(57) डॉ. राजु .के. गढवी
M.B.B.S आणंद
(58) डॉ. केशरदान गढवी
M.D ped डीसा
(59) डॉ. रणजीत गढवी
M.B.B.S. वडगाम ..पालनपुर
(60) डॉ. जयदेव गढवी .
राणेशर ..सीवील होस्पीटल अमदावाद.
(61) डॉ.भावना राजेशकुमार गढवी (रोहडीया)
M.D Physiotherapy in orthopaedics
(62) डॉ . मेघना अशोकदान गढवी ( महेडु )
Dentist ..सुरत
(63) डॉ.हर्षाबेन प्रविणभाई गढवी
B.A.N.S आणंद
(64) डॉ. सोनलबा .शुभकरणभाई गढवी ( रतनु )
B.H.M.S.( consultant homeopath )
(65) डॉ. शुभकरण महेंन्द्रकुमार
B.D.S (bachlor of dental surgeon) देवराशण़
(66) डॉ. हरेश गढवी
M.B.B.S सीविल हॉस्पिटल पालनपुर
(67) डॉ. महिपाल गढवी
M.D . गायनेक सीविल हॉस्पिटल पालनपुर
(68) डॉ.ऐस.वी.गढवी
       M.B.B.S ( PHC )भीलोडा
(69) डॉ. मुकेश आर.गढवी
B.H.M.S पीन्दवाडा .राजस्थान
(70) डॉ. धनश्याम गढवी
M.B.B.S पालनपुर
(71) डॉ.गणपतदान गढवी
C.H.C कडीयाद्रा
(72) डॉ. दीगंतदान .के. गढवी
M.B.B.S   जोटाणा
(73) डॉ. सवाईदान गढवी (रतनु )
M.B.B.S सुरत
(74) डॉ. दिगवीजय गढवी ...
B.S.M.S ....बोरीया़
(75) डॉ. मिलन .एेन. गढवी (मोड )
R.M.O .वी.ऐस हॉस्पिटल अमदावाद
(76) डॉ. जयदेव .ऐस. गढवी ( मोड)
.वी.ऐस हॉस्पिटल अमदावाद
(77) डॉ. समरथदान सी,गढवी ( मोड)एनेस्थेटिकस अमदावाद।
(78) डॉ. रविराज वेलुभा गढवी
M.B.B.S Goverment हॉस्पिटल जामनगर
(79)  डॉ. अमीत वेलुभा गढवी
M.D.S (orthodontics)बरोडा
(80) डॉ. कुंदनबेन  वीकाशभाई गढवी
M.D Ayurved .पंचकरमा.भुज कच्छ
(81) डॉ. ऐस.के.गढवी
MD सीविल होस्पीटल राजकोट
(82) डॉ. भारतीबेन .पी. गढवी
M.B.B.S सीवील हॉस्पिटल जुनागढ.
(83) डॉ. अवनी .शिवकुमार .गढवी (जाळफवा)
B.H.M.S .जेतपूर .
(84) डॉ. नीशाबेन गढवी
B.A.M.S भुज .
(85) डॉ. महेश्वरी गढवी
M.B.B.S भरूच
(86)  डॉ. हर्षनाबा शकतिदान गढनी
M.B.B.S.कणजेली.साबरकाठा
(87) डॉ. मेधा. ऊदेसिंह गढवी
M.B.B.S.  भरूच.
(88) डॉ. प्रशांत शक्तिदान गढवी
B.H.M. S कणजेली .साबरकाठा
(89) डॉ. ब्रीजेश भैरवदान गढवी
M.D .pathologist.कणजेली.साबरकाठा .
(90) डॉ. अजीतदान   अंबादान गढवी
B.A.M.S .महेमदावाद
(91) डॉ. हार्दीक अंबादान गढवी
B.H.M.S वालोवड .
(92) डॉ. नीतीबेन .गोवींदभाई गढवी
B.H.M.S dietician .जुनागढ.
(93) डॉ. .के. .पी.   गढवी
M.D.गायनेक.लाईफकेर.हॉस्पिटल.जुनागढ.
(94) डॉ. जैमीन गढवी
M.D .opthalmologist.रणषोडदाशजी.हॉस्पिटल.राजकोट.
(95) डॉ. घन्श्यामभाई. अमरशसिंह. गढवी.
M.S .ortho .बोरसद.
(96) डॉ.धवल नटवरदान गढवी.
B.D.S.देवरासण.
(97). डॉ. मयंकभाई  के .गढवी
B.H.M.S. देवरासण
(98) डॉ. हर्शीदभाई के गढवी
B.A.M.S.देलोळ.पंचमहाल ..
(99). डॉ. अनंतदान आर गढवी
B.D.S. रापर .कच्छ...
(100) डॉ. गौरव गढवी
Dentist.शुभम.हॉस्पीटल.अंजार.कच्छ
(101) डॉ. हीर .एे. गढवी
M.B.B.Sमीठापुर.देव.भूमीद्वारका
(102) डॉ. राजेश्वरी वजुभाई गढवी .
M.p.t.in neurology
(103) डॉ. ज्योती भलुभाई गढवी .
M.B.B.S.(M.D.) pathologyवाडीलाल.हॉस्पिटल.अमदावाद
(104) डॉ. क्रीष्नाबेन प्रकाशचंद्र गढवी.
B.A.M.S.उुतरसंडा.
(105) डॉ. मयुरेश वीजयदान गढवी .
B.H.M.S.चारणनीकोल.डीसा.
(106) डॉ. अंकुर भीखुदान गढवी
B.H.M.S.चारणनीकोल.डीसा
(107) डॉ. उुमेशभाई .गढवी ( वीठ्ठु)
M.D.gaynec.privet.हॉस्पिटल.राजकोट
(108) डॉ.कीरीट मोड़ अमदावाद
(109) डॉ. दीनेशदान रामदान गढवी .
M.B.B.S.रापर
(110) डॉ. जगदीशभाई .जे. गढवी (मोड)
(111) डॉ. याग्नेशभाई .बी. गढवी (मोड)
Dentist
(112) डॉ. भरतभाई डाह्याभाई गढवी
M.B.B.S वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(113) डॉ . नरेंद्र्भाई मनहरदानभाई गढवी
B.D.S वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल़
(114) डॉ. जीतेंदभाई मनहरदानभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(115) डॉ. रंजनबेन जीतेंद्रभाई गढवी
B.A.M.S . वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(116) डॉ. नारणदानभाई प्रभुदानभाई गढवी
B.A.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(117) डॉ. प्रग्नेशभाई नाराणदानभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(118) डॉ. गीरीशभाई रतनसिंहभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(119) डॉ. तेजशभाई जगदिशभाई गढवी
B.D.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(120) डॉ. कमलेशभाई कीरतीदानभाई गढवी
B.D.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(121) डॉ. मनुभाई आलाभाई गढवी ( रतनु )
M.B.B.S महेता हॉस्पिटल.कपडवंज
(122) डॉ. कैलाशदान गढवी
Gynac .बनाशकाठा
(123) डॉ.केशरदा गढवी
Paediatric.थराद.
(124) डॉ. जयदिप .एम. गढवी
M.B.B.S.(M.S.surgeon ) गांधीनगर.
वी एस होस्पिटल अमदावाद
(125) डॉ. वीजयसिंह दशरथसिंह गढवी (झुला)
मेडिकल.ओफिचर.सीवील.हॉस्पिटल.लुणावाडा.
(126) डॉ. महेशभाई अरजुनदाऩभाई. गढवी
M.B.B.S.बरोडा .
(127) डॉ. भगीरथसिंह मोड़ जामनगर.
(128) डॉ. हर्ष मोड़ अमदावाद़
(129) डॉ.जयदेवभाई .एस.गढवी (मोड)
राणेसर.वी .एस .होस्पिटल अमदावाद
(130) डॉ.जानलबेन हनुभाई गढवी .(वरसडा)
B.S.M.S.अमदावाद.
(131) डॉ. जगदिश .आर. पायक.
दीपेश्वरी हेल्थ सेन्टर .
(132) डॉ. रुत्वी. .जे. पायक.
B.A.M.S.कर्णाटक .
(133) डॉ हर्ष रमेशकुमार गढवी .
B.H.M.S. माधापर भुज
(134) डॉ गीताबेन ऐस.गढवी
मेडीकल ऑफिसर अमदावाद
(135) डॉ. प्रदीपभाई गढवी
M.B.B.Sवडाली.साबरकाठा
(136)डॉ.शैली डी.गढवी
MDS periodontology & implantolog
(137) डॉ. वीरल गढवी
M.D मेडीकल कॉलेज जामनगर
(138)डॉ. भावना गढवी
MD खेड़ा
(139 )डॉ.सुहाशदान मीसण
B.S.A.M मोरबी
(140)डॉ.मोहनदास रोहड़ीया
B.S.A.M वेरना
(141) डॉ. जेतसमदान महेडू
MBBS
142 डॉ. लयमन जामंग
B.S.A.M तलाला
(143)डॉ. जीतेन्द्र के गढवी
B.S.A.M
144 डॉ. ईन्द्रजीत झूला
B.S.A.M कुवाव
(145) डॉ. राजेन्द्र झूला
MBBS आणंद
(146)डॉ. हिमतदान झूला
MBBS अमदावाद
(147) डॉ.माहेश्वरी ऐन बाटी
MBBS गाधीनगर
(148)डॉ. नीकीताबेन गढवी
MBBS
(149)डॉ.किशनदान गढ़वी
MBBS राधनपुर
(150) डॉ. प्रवीणभाई गढवी
B.V.Sc & A.Hजामजोधपुर
(151) डॉ. अरुणभाई गढवी
B.H.M.S ईडर
(152) डॉ. नीतेशभाई गढवी
B.H.M.S ईडर
(153) डॉ. चैतन्या जयेशभाई मिसण
M.B.B S.गांधीनगर
(154) डॉ. मीतल रमेशभाई गढवी
B.A.M S लखोंड .कच्छ
(155) डॉ. पुजा दशरथदान गढवी
M.B.B.S पालनपुर
(156) डॉ. प्रियदर्शनी महेशभाई झुला
M.B.B.S रोझु
(157) डॉ. कीरण अंबादान पायक
B.D.S भूज
(158) डॉ. सोनाली अंबादान पायक.
M.B.B S.भूज
(159) डॉ. माला आईदानभाई गढवी
M.B.B.S जामथडा .मांडवी .कच्छ़
(160) डॉ. राजेंद्र .एम. गढवी
B.H.M.S नडीयाद
(161) डॉ.कुलदीप गीरीशभाई गढवी
B.H.M.S (CGO)जीवनदिप हॉस्पिटल.महेमदावाद
(162) डॉ. प्रग्ना .एन. बाटी
B.H.M.S.अमरेली़
(163) डॉ हिमान्शु भरतभाई गढवी
B.D.S पोरबंदर
(164). डॉ अरुणभाई रतनुं
B.D.S tutor.एस.एस.हॉसिपिटल .वडोदरा .
(165).डॉ. भूपतदान जशुदान गढवी
B.D.S. थराद.
(166).डॉ. भावेशदान गणेशदानजी बाटी
G - M.B.B.S.मडाका
(167) डॉ. रामभाई गढवी
B.H.M.S सलाया .जामखभाडीया .
(168) डॉ.बनेसिंह एस
M.B.B.S-B.H.O-Poshina-S कुवावा .
(169) डॉ. विष्णुदान आयदानजी महेडु
B.V.S.C.- A.H.नायब पशुु नीयामक अरवल्ली
(170) डॉ. भूपेंद्रसिंह आईदानजी महेडु
Opthamic assistance .दाहोद
(171) डॉ. नीमीत्त् हिरदान महेडु
B.A.M.S
(172) डॉ.कीरण हिरदान महेडु
Bpharm.MBAअमदावाद
(173) डॉ. कपील भूपेंद्रसिंह महेडु
Physiotherapist.केनेडा.
(174) डॉ. रिध्धु विष्णुदान महेडु
B.A.M.S.
(175)डॉ. कीशोरदान जीवणदानजी झीबा
M.B.B.S.भाणवड.जामनगर.
(177).डॉ.  के.पी. गढवी.
M.D.गायनेक.रेप्रोल.हॉस्पिटल.
(178) डॉ. महेशदान शुखदेवभाई गढवी
Science Specialist.अमदावाद .
(179).डॉ शुमितदान घन्श्यामदान झीबा .
B.A.M.H आयु्र्वेद.राजकोट
(180) डॉ.रणजितसिंह गुलाबसिंह बाटी
M.B.B.S.मेडिकल.अॉफिसर..पालनपुर.
(181) डॉ. जैमीन गढवी
M.S  h.j हॉस्पिटल राजकोट .
(182). डॉ. के. टी. गढवी
Gaynek. Jarod refal hospital.
(183) डॉ. महेशदान गढवी
Child.speci. श्रीजी हॉस्पिटल .अमदावाद
(184) डॉ. नितेशभाई गढवी
B.H.M.S. कुवावा .हाल कडी कलोल
(185) डॉ. विजयभाई गढवी (सुरु )
राजकोट ..
(186) डॉ . याज्ञिक  नरहरदान नडीर
M.B.B.S. अमदावाद .गाम जूनागढ
(187),डॉ. कलपेश एस गढवी
M.D gynec .बरोडा
(188) माणेक करमणभाई गढ़वी
3rd YearMBBS
मूल वतन- मोटा भाड़ीया मांडवी कच्छ
हाल- जामनगर मा अभ्यास।.
(189) डॉ. गीताबेन .सुरेशचंद्र गढवी
B.H.M.S... M.B.A.साबरमती अमदावाद
(190), डॉ.प्रभा धरमेंद्र गढवी.
Gynek.Astha.हॉस्पिटल.धान्गध्रा.
(191).डॉ़ धरमेंद्र बी. गढवी.
M.B.B.S. TB हॉस्पिटल. शुरेन्द्रनगर.
(192) डॉ. मानशी के गढवी
Gynek .maternity.हॉस्पिटल. शुरेन्द्रनगर.
(193) डॉ.केतनभाई डी गढवी Children.Specialist..C.Jहॉस्पिटल.शुरेन्द्रनगर.
(194) डॉ. संजयभाई एम देथा
M.B.B.S.govt.medical.offcer.भावनगर.
(195) डॉ.मोहनीश वी. गढवी. M.B.orthopaedic.T.B.हॉस्पिटल.शुरेन्द्रनगर.
(196) डॉ. मेघना एम गढवी .
B.D.S dentist.शुरेन्द्रनगर
(197) डॉ. Nency.k.gadhvi .
B.D.S .Dentist ahmdavad
(198) डॉ. कलपेश त्रिकमदानजी गढवी .
M.D ..D .G. O ईडर
(199) डॉ. गणपतसिंह अंबादानजी गढवी
M.B.B.Sसोला.हॉस्पिटल अमदावाद
(200) डॉ. गजेन्द्रसिंह सेरसिंह गढवी
M.B.B.S  सीविल हॉस्पिटल.ईडर
(201) डॉ. प्रदिपसिंह बाबुदान गढवी .
M.B.B.S .सीविल हॉस्पिटल.वडाली .
(201) डॉ. बलभद्रसिंह वीष्णुदानजी गढवी
M.B.B.S सीविल .हॉस्पिटल.खेडब्रह्मा
(202) डॉ. अशविनजी वीष्णुदानजी गढवी .
M.D.( DGO) मेडिकल ओफिसर.सिवीलहॉस्पिटल.खेडब्रम्हा
(203) डॉ. नीखीलेशभाई गढवी
B.H.M.S अमदावाद
(204) डॉ. महिपालसिंह रणजितसिंह
B.H.M.S ईडर
(205) डॉ. इन्द्रसिंह बेडीददान जी गढवी
B.H.M.S ईडर
(206) डॉ. अरुणदानजी भूपतदानजी गढवी
B.H.M.S वडाली
(207) डॉ. बाबुदानजी शांतिदानजी गढवी
B.H.M.S वडाली
(208) डॉ. नितेशदान  गढवी
B.H.M.S ईडर
(209) डॉ. कु. दिव्याबा अविचळदान गढवी
BHMS गांधीनगर
(210) डॉ.मिनलबेन जगदीशभाई गढवी (मीसण)
BDS प्रथम वर्ष सिध्धपुर
(211) डॉ. पींगळशीदान भगवतीदान
रोहडीया (कवि पागल)
मुळ गाम :- जामथडा , हाल :- भुज
उमर वर्ष :- 92
(212) डॉ. आईदान रविदान रोहडीया
मुळ गाम :- जामथडा
(213)डॉ. फतेहकरण पायक
भुज,कच्छ , मुळ :- लोध्राणी , कच्छ
(214) डॉ.प्रहलाददान हिंमतदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ . खडिर .गांधीधाम
(215) डॉ.नीरजबेन प्रहलाददान गढवी
B.D.S
(216) डॉ.देवलबेन हिंमतदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ . खडिर .गांधीधाम
(217) डॉ.प्रग्ऩेशदान हरिशदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ .अमदावाद.
(218)ध्रुवीबा शक्तिदान गढवी (रोहडीया)
M.B.B.S 1st year भावनगर मेडिकल कॉलेज
(219) नम्रताबेन नरेशभाई गढवी (मोड)
M.B.B.S 3rd year .जामनगर मेडिकल कॉलेज
(220)डॉ. हेमु रुडाच
M.B.B.S ,MRCP. अबु धाबी
(221) डॉ. मीतुल रुडाच
M.B.B.S
(222) डॉ. शैली. डी. रुडाच
B.D.S.,M.D.S
(223) नरेन्द्र पालाभाई रुडाच
3 rd year M.B.B.S
(224) डॉ. ईन्द्रजीत घनश्यामदान गढवी
B.D.S पैडगडा,पालनपुर
(225)  डॉ. साधनाबेन सादैया
B.A.M.S कोडीनार
(226)डॉ.बंशरी जीतेन्द्रसिंघ रतनुं
MASTER OF NEURO  PHYSIOTHERAPY & BACHLOR OF PHYSIOTHERAPY, GUJARAT UNIVERSITY RANKER :- देवरासण
(227)डॉ. रविराज गढवी
M.D.RADIOLOGYST.शीकांगो.तेमज U.S. मा हॉस्पिटल  चलावे.
(228)डॉ. हिना मोड
L.G हॉस्पिटल.अमदावाद
(229)डॉ सी.के.गढवी
       M.D.Gyanac सांबरडा.बनासकांठा
(230)डॉ. महेश गढवी
M.S
(231) डॉ. केशुभाई झीबा
भाणवड , जामनगर
(232) तरुण रमेशभाई (सादैया) गढवी
M.B.B.S आदिपुर
(233) डॉ.कीशोर .अेस.कारीया
जाम खंभाळीया 1st yr MBBS BJ मेडिकल अमदावाद
(234) डॉ. नीलम धरमेन्द्र गढवी
Physiotheraphy(BPT) मुनी सेवा आश्रम , वागोडीया , शेलारा , लुणावाडा
(235). डॉ.धरमेन्द्र गढवी (झुला)
B.H.M.S
सीनीयर मेडिकल ओफीसर गोरज मुनी सेवा आश्रम,
(236) डॉ.आरतीबेन गढवी
M.B.B.S - C.I.H भरुच
(237) डॉ. कमलेशकुमार आवरदान गढवी
B.A.S.M.Bachelar Of Alternative Medical System
अेपोलो हॉस्पिटल अमदावाद
(238) राजल भुपतदान दांती
         B.D.S Second year ,
          जेठीयावदर , अमरेली
(239) मानशी प्रतापभाई दांती
        Physiyo Third Year
         जेठीयावदर , बगसरा
(240) डॉ.समरथदान अंबादान महेडु
           बी.एस.ए.एम. रीटायर्ड
(आयु.आइ.एम.ओ.इ.एस.आइ.एस.वर्ग -1
          सेटेलाईट अमदावाद
(241) डॉ.रीनाबेन अश्विन गढवी
     M.B.B.S. M.D.
    सुरेद्रनगर

*टाईप :- मनुदान गढवी -भादरा , महुवा*
*_Mo:- 9687573577_*

*खास नोंध़ :- हजु कोई डॉक्टरनुं नाम बाकी होयतो आ नंबर 9687573577 मनुदान गढवी पर मेसज करी जणावशो.*

*जो मेसेज करी ने माहिती मोकलेल हाेवा छता पण नाम ना आव्युं होयतो फरी एकवार मेसेज द्वारा माहिती मोकलवा वीनंती छे.*
*अथवा नाम डीग्रीमां भुल होयतो पण जाण करवा विनंती छे*

चारण गढवी समाजना POLICE अधीकारीश्री ओ नुं लीस्ट

जय माताजी

*आपडा चारण गढवी समाजना POLICE अधिकारीश्रीओनुं लीस्ट बनाववानो नानकडो प्रयास करेल छे.*

*पोलीस ईन्स्पेक्टर (P.i)*

1. 1. महेशदान (बोक्षा)
सुरेन्द्रनगर
होद्दो :- P.I.भूज  Mo.  98 79 587967

*पोलीस सब ईन्स्पेक्टर (P.S.i)*

1. हिंमतदान उदेराम गढवी
मोरझर
होद्दो :- दयापर P.S.I Mo 99 09 885091

2. राजा उदयसिंह गढवी
सोनीवड .हळवद , मोरबी
होद्दो :- P.S.I Mo. 92 76 500000

3. कनुभाई .अेस. (भेवलीया)
अमरेली
होद्दो:- अमरेली P.S.I mauten unit Mo. 96 24 455355

4. गोपाल सागां गढवी
काठडा ,मांडवी,कच्छ
होद्दो P.S.I Mo. 98797 56092

5. महेशकुमार बचुदानजी गढवी
मोटेटा.बी.के
होद्दो :-  P.S.I. Mo.9537213223

6 जोधाभाई राणाभाई (भाचकन) गढवी
अमदावाद.युनी.पोस्ट
होद्दो :- P.S.I Mo.97143 88710

7. घेलाभाई राजाभाई (सधीया) गढवी
नखत्रणा पोस्ट
होद्दो :- P.S.I Mo.9924933855

8. रणमलभाई भारमलभाई (सधीया) गढवी
विसावदर पोस्ट
होद्दो :- P.S.I Mo.9426269263

9. वेरसीभाई खीमाणंगभाई (साखरा) गढवी
गढडा स्वामीना पोस्ट
होद्दो :- P.S.I Mo.9586322777

10. राणाभाई आशाभाई (रुडाच)
जुनागढ सीटी बी पोस्ट
होद्दो :- P.S.I Mo 9586509209

11 नारणभाई अेम. (साखरा) गढवी
ट्रेनींगमां
होद्दो :- P.S.I Mo.9898116103

12. विजयदान अंबादान गढवी
होद्दो :- P.S.I बोपल अमदावाद Mo. 99 25 167173

*आसी.पोलीस ईन्स्पेक्टर(A.S.I*

1. मीतेशदान नरहरदान (लीला) गढवी
भावनगर
होद्दो :- जुनागढ A.S.I

2. देवराज नारण गढवी
मांडवी ,कच्छ
होद्दो :- मांडवी A.S.I Mo.8758323886

3. गोपाल गोविंद गढवी
रायण
होद्दो :- मुंद्रा A.S.I

4. देवांग .के . गढवी
काठडा
होद्दो :- मुंद्रा  A.S.I (IB)

5. वाछीया . अेल . गढवी
काठडा
होद्दो :- भुज A.S.I

6. जीवाभाई गगुभाई (मुन) गढवी
भाणवड पोस्ट
होद्दो :- A.S.I Mo.9714353975

7. सागरदान भाईजीभाई गढवी
कालावड
होद्दो :- A.S.I Mo.9377093760

8. प्रकाशदान हेमतदान गढवी
S.P.कचेरी जामनगर
होद्दो :- A.S.I Mo.9426453198

9. मुकेशभाई मनुभाई गढवी
जामनगर सीटी अे.पोस्ट
होद्दो :- A.S.I Mo.9824349652

10. मनहरदान शक्तिदान गढवी
रेल्वे पोलीस जामनगर
होद्दो :- A.S.I.Mo.7622922229

11. जीतुदान रतनदान (खडीया) गढवी
मुळी.सुऱेन्द्रनगर
होद्दो :- A.S.I.Mo. 97 12 157686

*H.C* *हेड कॉन्सटेबल*

1. समरथदान जीलुदान गढवी
मेघपर , पोस्ट
होद्दो :- H.C.Mo.9725313139

2. राजुभाई मनुभाई गढवी
मेघपर,पोस्ट
होद्दो :- H.C.Mo.9913398480

3. जयराज वजेसंग गढवी
सीटी अे.पोस्ट जामनगर
होद्दो :- H.C.Mo.9824545117

4. प्रवीणभाई देवराजभाई गढवी
पंच.बी.पोस्ट जामनगर
होद्दो :- H.C.Mo.99256 19762

5. जीतुदानभाई तखतदानभाई (झुला) गढवी
कुवावा,ईडर
होद्दो :- H.C.मुंद्रा Mo 98 25 907674

6. करशन देवांध गढवी
भाडा,मांडवी
होद्दो :- H.C.अंजार

7. गोपाल भोजराज गढवी
भाडा हट
होद्दो :- H.C.

7. विजयदान पिंगळशीभाई (भेवलीया) गढवी
अमरेली
होद्दो :- H.C अमरेली

*पोलीस कॉन्स्टेबल (P.C)*

1. राहुलभाई देराजभाई (मुन) गढवी
    गाम :- सोईनेह ,भाटीया,क्लयाणपुर,देव भुमि द्वारीका
होद्दो :- P.C Mo. 9662767777

2. नरेश हरदासभाई (लुणा) गढवी
भोगात , देवभुमिद्वारीका.
होद्दो :- P.C

3. नारण विरमभाई (लुणा) गढवी
पीपळीया,देवभुमिद्वारीका
होद्दो :- P.C Mo.7567562433

4. भरतदान महिदान गढवी
मोरझर ,कच्छ
होद्दो :- गढसीसा P.C Mo. 9979845957

5. कीशोरदान खानजी गढवी
मोरझर , कच्छ
होद्दो :- नळीया H.P.C Mo 97 24 518709

6. प्रविणभाई कानाभाई (घांघणीया) गढवी
पीठड धाम.टुवा,गोधरा,पंचमहाल
होद्दो :- भातेपुरा,दाहोद P.C Mo. 81 41 616266

7. जयदेवभाई वालाभाई गढवी
   अमदावाद , सीटी,
   होद्दो :- अमदावाद सीटी P.C Mo 8000134144

8. अमीतभाई मुळुभाई (सुरु) गढवी
होद्दो :- राजकोट सीटी P.C Mo. 7069790009

9. ईसरदानभाई देवकरण भाई (मारु) गढवी
मोटी सोडवदरी ,महुवा, भावनगर
होद्दो :- वडोदरा P.C.Mo.9429C
C 17469

10. काळुभा हेमुभा बुधसी
बाबरा
होद्दो :- बाबरा P.C Mo.9737232037

11. अशोकभाई केशुभाई गढवी
मोटी सिंधोडी ,कच्छ
होद्दो :- पध्धर पोलीस स्टेशन U.P.C Mo.9913973800

12. भरत (आसिया) गढवी
भाडा़ ,मांडवी.कच्छ
होद्दो :- भुज U.P.C.Mo. 8141120907

13. कुलदिपभाई नीरुभा गढवी
सुरत .
होद्दो :- सुरत सीटी P.C.

14. सागरदान समरथदान गढवी
नरोडा.अमदावाद
होद्दो :- अमदावाद सीटी.P.C

15. शीवराज भोळाभाई गढवी
अमरेली
होद्दो :- लाठी P.C

16. भुजदानभाई (लांगावदरा)
अमरेली
होद्दो :- दामनगर P.C.

17. रविदान विजयदान (सुरु) गढवी
चारण समढीयाळा ,जेतपुर ,राजकोट
होद्दो :- अमरेली P.C Mo.9558473524

18. कीरीटदान जशुभाई (सुरु) गढवी
चारणीया,जेतपुर
होद्दो:- राजकोट सीटी. P.C Mo. 78749 84899

19. मनीशदान निर्मळदान गढवी
अमरेली
होद्दो :- अमरेली सीटी P.C.Mo.9586158627

20. थारु राजीया गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.ट्रेनिंग

21. जीतुभाई रामसुरभाई (दांती ) गढवी
जेठीयावदर ,बगसरा ,अमरेली
होद्दो :- कुंकावाव P.C

22. अेम.अेन. गढवी
चारण पीपळी ,बगसरा ,अमरेली
होद्दो :- बगसरा सीटी.H.C

23. मीथीलदान अजीतदान गढवी
दामनगर
होद्दो :- दामनगर P.C.

24. संजयदान परबतसंग (टापरीया) गढवी
चाडघ्रा,हळवद,मोरबी
होद्दो :- दहेज P.C.Mo.9723318868

25. भूजबळदान ईश्वरदान (लांगावदरा) गढवी
दामनगर ,लाठी,अमरेली
होद्दो :- दामनगर P.C,,PSI राईटर Mo. Mo. 9904818166

26. अनिरुध्धसिंह राजसिंह (टापरीया) गढवी
आणंद
होद्दो :- P.C,,S.O.G.( स्पेशल ओपरेशन ग्रुप) Mo.9824538977

27. पुनशी . आई . शेडा
काठडा
होद्दो :- मुंद्रा U.H.C

28. हरदाश पुनशी गढवी
काठडा
होद्दो :- मांडवी P.C.

29. भीखाभाई देवाभाई धाराणी
खंभाळीया,
होद्दो :- खंभाळीया शहेर P.C. Mo.8469946284

30. पुनाभाई राजाभाई (सधीया) गढवी
खंभाळीया,शहेर
होद्दो :- P.C.Mo 9825306086

31. नगाभाई हरदासभाई (लुणा) गढवी
वाडीनार , पोस्ट
होद्दो :- P.C. Mo.9016154047d

32. सुरेशभाई करशनभाई (वानरीया) गढवी
खंभाळीया शहेर
होद्दो :- P.C.Mo.8511821111

33. सामरा जेठा (मसुरा) गढवी
खंभाळीया,शहेर
होद्दो:- P.C.Mo.9601600645

34. जयदेवभाई दादाभाई गढवी
खंभाळीया ,शहेर
P.C.Mo.989872 7483

35. पुरीबेन राणाभाई (सठीया)गढवी
खंभाळीया ,शहेर
होद्दो :- P.C. Mo.

36. देवाणंद भारमलभाई (सधीया) गढवी
खंभाळीया,शहेर
होद्दो :- P.C.Mo  9724437281

37. सामतभाई बोघाभाई (सधीया) गढवी
खंभाळीया,शहेर
होद्दो :- P.C. Mo.9723971451

38. भायाभाई सीदाभाई (सुराणी) गढवी
खंभाळीया,शहेर
होद्दो :- P.C.Mo 9824005995

39. आलभाई खीमाणंदभाई (भाचकन) गढवी
कल्याणपुर,पोस्ट
होद्दो :- P.C. Mo.8141651259

40. देसुरभाई खीमाणंदभाई (भाचकन) गढवी
सलाया.,पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo 9737304013

41. जयसुखभाई माणसुरभाई गढवी
सलाया ,पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo.9574983177

42. वीजयदान .अेल. गढवी
सलाया ,पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo. 8511847272

43. राजाभाई वालाभाई (साखरा) गढवी
ओखा मरीन पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo.9925303324

44. शक्ति हरदास (गामणा) गढवी
मीठापुर,पोस्ट
होद्दो :- 9978306777

45. आसपार काराभाई (मोवर) गढवी
द्वारका,पोस्ट
होद्दो :- P.C.9924511595

46. दिपकभाई वशरामभाई गढवी
द्वारका,पोस्ट
होद्दो :- P.C.9724175667

47. नागडा कखमणभाई (रुडाच) गढवी
CPI कचेरी खंभाळीया
होद्दो :- P.C.9998437066

48. देवीया टपुभाई (भाण) गढवी

होद्दो :- P.C.

49. हरदासभाई जीवाभाई (मोवर) गढवी
ट्रेनींगमां.राजकोट
होद्दो:- P.C.

50. अभय (धाराणी) गढवी
ट्रेनींगमां राजकोट
होद्दो :- P.C.

51. करण भीम (गामणा) गढवी
राजकोट सीटी
होद्दो :- P.C.Mo.9998050181

52. गगुभाई आशाभाई (वलाणी) गढवी
दाहोद
होद्दो :- P.C.Mo.0824989194

53. नागरुभाई वीरमभाई (भाताणी) गढवी
सुरत
होद्दो :- P.C.Mo.9825645398

54. जयेशदान केशुदान गढवी
सीटी.DYSP कचेरी जामनगर
होद्दो :-  P.C Mo.9428212274

55. रणमलभाई काराभाई (रुडाच)
सीक्का ओपी
होद्दो :- P.C.Mo 9427228670

56. नवीनदान वाघदान गढवी
जामनगर सीटी अे.पो.स्टे
होद्दो :- P.C. Mo.9879779979

57. लाभुभाई गोविंदभाई गढवी
जामनगर सीटी.पो.स्टे
होद्दो :- P.C.Mo.9825605870

58. अमीतभाई देवसुरभाई गढवी
जामनगर सीटी पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo.9662398445

59. मेहुल कनुभाई गढवी
जामनगर सीटी.बी.पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo. 9824295695

60. कलपेशभाई प्रतापभाई गढवी
जामनगर सीटी, बी.पोस्ट
होद्दो :- P.C.Mo.9725335282

61. कमलदान कीशोरदान गढवी
लालपुर,पोस्ट
होद्दो P.C.Mo.9879805404

62. रघुवीरदान तखतदान गढवी
जामनगर रेल्वे पोलीस.
होद्दो :- P.C.9925810508

63. संजयदान कीरीटदान गढवी
जामनगर रेल्वे पोलीस ,
होद्दो :- P.C.Mo.9099922281

64. केशुभाई रामभाई गढवी
रेल्वे पोलीश
होद्दो :- P.C.9724654244

65. वीपुलदान कीशोरदान गढवी
रेल्वे पोलीस.
होद्दो :- P.C.Mo.9825737403

66. शैलेषदान मनहरदान गढवी
अेम.टी.जामनगर
होद्दो :- P.C.Mo.9726340491

67. महेशदान देवीदान गढवी.
मीठाविचारण ,वाव,बी.के,
होद्दो :- अमदावाद P.C.Mo.9904828373

68. नरहरदान .अेम. गढवी
माडका
होद्दो :- P.C अंकलेश्वर

69. केशुदान .अेम.गढवी
माडका
होद्दो :- P.C.नारायणसरोवर

70. ईन्द्रदान .बी.चारण
माडका
होद्दो :- P.C.पठवाडा

71. महेशदान .के.गढवी
तिर्थगाम
होद्दो :- P.C.गांधीधाम

72. रघुदान .अेस..गढवी
तिर्थगाम
होद्दो :- P.C.भाभर

73. नागाजणभाई भोजाभाई गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.भूज Mo. 9879020726

74. हरजीभाई देवांधभाई गढवी
कोटाया
होद्दो :- P.C मांडवी Mo9925977890

75. मयुरदान करणीदान गढवी
चारण ना मुवाडा
होद्दो :- P.C.कीम,सुरत Mo.9099013013

76. हीतेशभाई रतनदानभाई गढवी
होद्दो :- P.C.भुज Mo 99 13 424444

77. नीकुंजभाई रतनदानभाई गढवी
होद्दो :- P.C.कच्छ Mo 89 80 400268

78. मनोजभा धनराजभा (कीडीया) गढवी
होद्दो :- P.C.राजकोट रुरल Mo 90334 91291

79. भीमभाई शामळाभाई (सन्धीया) गढवी
बेह.देवभूमि द्वारका
होद्दो :- P.C.राजुला.अमरेली.Mo 80005 70023

80. अरजणभाई शामळाभाई (सन्धीया) गढवी
बेह,देवभूमि द्वारका
होद्दो :- कोर्ट कलार्क भावनगर

81. भीमशीभाई रामभाई गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.मांडवी

82. माणेक राजीया गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.मंद्रा

83. नागाजण भोजराज गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.मुंद्रा

84. हरि मुरु गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.ट्रेनिंग

85. थारु राजीया गढवी
भाडा
होद्दो :- P.C.ट्रेनिंग

*S.R.P.*

1. सागरदान नवलभाई (बाटी) गढवी
आलापर,भावनगर
होद्दो :-  राजकोट S.R.P.Mo.9099314130

2. संजयभाई (बाटी) गढवी
चराडा ,माणसा.गांधीनगर
होद्दो :- S.R.P.Mo.96242 47195

3. वालजी जेठाभाई गढवी
भाडा
होद्दो :- S.R.P.

4. हरजी रामभाई गढवी
भाडा
होद्दो :- S.R.P

5. धनराज मानशी गढवी
भाडा
होद्दो :- S.R.P.

6. विश्राम देवायत गढवी
भाडा
होद्दो :- S.R.P.

7. सामत मानशी गढवी
भाडा
होद्दो :- S.R.P


*वन्य विभाग*

1. जीवणभाई भारमलभाई (सधीया) गढवी
सासणगीर ,
होद्दो :- वनपाल , Mo.9638710103

2. दादु देराजभाई रुडाच
भडथर,भाटीया
होद्दो :- Single star khanji वन विभाग Mo. 97 27 934952

2. आलाभाई नागसीभाई (मधुडा) गढवी
वीसीवदर
होद्दो :- फोरेस्ट गार्ड Mo.9723968689

*R.T.O.*

1. मुलाभाई राणाभाई (मोवर) गढवी
खंभाळीया
होद्दो :- R.T.O खंभाळीया Mo.0722076076

*108 विभाग*

मनुभाई नाजाभाई गढवी
गोधरा
होद्दो :- 108 पाईलट गोधरा

*अन्य:-*

क्लयाण वाछियाभाई गढवी
भाडा
होद्दो :- जेलर , A.H.M.

*आ लीस्ट चारणी साहित्य ब्लॉग पर जोवा माटे :-*
http://www.charanisahity.in/2016/07/blog-post_692.html

*नाम बाकी होय अथवा टाईप मां भुल होय तो  निचेना नंबर  Whatsapp मेसेज करवा विनंती छे.*

*मनुदान गढवी :- 9687573577*

*नोंध़ :- आ लीस्ट मात्र अने मात्र जाणकारीना हेतुसर बनाव्युं छे तो कोईअे खोटु अर्थ घटन ना करवा विनंती*

             🙏🏻 वंदे सोनल मातरम् 🙏🏻

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...