ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

डोक्टर श्री ओनी माहिती.

चारण - गढवी समाजना डोक्टर श्री ओनी माहिती

*_टाईप :- charantv.blogspot.com_*

( 1 ) डॉ.  विकाशभाई गढवी
केन्सर.स्पेशीयालीस्ट.भुज कच्छ
( 2 ) डॉ. मनुभाई .ऐ. गढवी
M.B.B.S.रोजावाडा.कपडवंज.खेडा
( 3 ) डॉ.अश्वीनभाई .के. गढवी
M.D.MEDCIAN.शिवम.होस्पीटल अमदावाद
( 4 ) डॉ.देवदानभाई गढवी
हार्ट .स्पेशीयालीस्ट..जामनगर
( 5 ) डॉ. बळवंतभाई गढवी ( खडीया )
Orthopedic
तप होस्पीटल. गांधीधाम.कच्छ
( 6 ) डॉ.घनश्यामभाई गढवी ..
मारुती होस्पीटल ..बोरसद..
( 7 ) डॉ. स्नेहलबेन अनीलभाई गढवी
B.H.M.S.( C.G.O )गारीयाधार .भावनगर
( 8 ) डॉ.अश्वीनभाई गढवी
वरुण सर्जीकल होस्पीटल.सुरेन्द्रनगर
( 9 ) डॉ.भरतभाई .एन.गढवी .
चीफ मेडिकल ओफिसर .पोरबंदर
( 10 ) डॉ. राजेनंद्रभाई गढवी
M.D., M.H.A.( USA ) PHD.राईसण.गांनधीनगर
(11) डॉ.मुद्रा समतसिंघजी वरसडा
M.B.B.S ...M.
पोरबंदर . राजवीरभाई समतसिंघजी वरसडा
M.B.B.S
(13) डॉ.दिनेशकुमार राजवीरसिंघजी वरसडा
DENTIST
(14) डॉ. ध्रुवल राजवीरसिंघजी वरसडा
DENTIST
(15) डॉ.ऋतुराज कनुभाई वरसडा
Physiotherapist
(16) डॉ.मित्रवृदना ऋतुराज वरसडा
B.H.M.S
(17) डॉ. दिव्या हिंगलाजदान वरसडा
Physiotherapist
(18) डॉ.देवल आशुतोष वरसडा
Physiotherapist
(19) डॉ.मीनलबेन गढवी
चीफ मेडीकल ऑफिसर..करसन जेसाणी हॉस्पिटल
(20) डॉ.देवानंद रुडाच
M.D जामनगर
(21) डॉ.भीखाभाई रुडाच
M.D सीवील हॉस्पिटल जामनगर
(22) डॉ.हसमुखभाई. गढवी
M.S भरुच
(23) डॉ. नरेन्द्रभाई .गढवी
M.B.B.S दहेज़
(24) डॉ.नीलेशभाई  गढवी
M.D गायनेक..भगवती हॉस्पिटल जामनगर
(25) डॉ.केशव कारिया
B.H.M.S खंभाड़ीया
(26) डॉ.विजयभाई गढवी
M.D गायनेक सुरेन्द्रनगर
(27) डॉ.जीगनेशभाई .गढवी
B.H.M.S.चारण ना मुवाडा .हाल वडोदरा.
(28) डॉ. वीष्णुदान ( झुला ) गढवी
M.D. medicine..संजीवनी होस्पीटल .राधनपुर
(29) डॉ. महेशदान.गढवी .
M.S genreral sugeon.गढवी होस्पीटल. थराद..
(30) डॉ. कीष्णदान गढवी ..
M.B.B.S.चारणका.राधनपुर.
(31) डॉ. सुरेशभाई . गढवी
B.H.M.S...पंषमहाल.
(32) डॉ . गौरव ईशुदान गढवी.
M.D.गायनेक.अक्षर.होस्पीटल.नडीयाद
(33) डॉ .पृणय ईशुदान गढवी
M.D.गायनेक .नवजीवन होस्पीटल.हिंमतनगर
(34) डॉ . मनहरदानभाई गढवी .
M.B.B.S पंषमहाल .
(35) डॉ . ऋषिराजभाई गढवी.
B.A.M.S. आईमा आर्युवेद.सुरेन्द्रनगर
(36) डॉ . पार्थराज.जी..गढवी
B.A.M.S.नवजिवन.होस्पीटल साणंद
(37) डॉ . बीनिता नारणभाई गढवी .
M.B.B.S .भावनगर
(38) डॉ .  रामभाई  गढवी
B.A.M.S...   श्री सोनल क्लीनिक भुज
(39) डॉ . भाविनभाई . गढवी
E.Y.E स्पेशीयालीस्ट ..पाटण
(40) डॉ . नीरवभाई गढवी .
M.S पालनपुर .बनासकांठा.
(41) डॉ. सचीनभाई.वीनोनदान .गढवी
M.D ..आयुर्वेद  बरोडा ..
(42) डॉ. प्रजेशभाई  गढवी ( बाटी )
B.H.M.S. भरूच
(43) डॉ . अजयभाई गढवी
B.A.M.S सरकारी होस्पीटल. दीव
(44) डॉ. दिलजीतसिंह गढवी ..
M.B.B.S होंगकोंग
(45) डॉ. हिमांशुभाई भरतभाई गढवी .
Dentis पोरबंदर
(46) डॉ. मनोजदान फतेहसिंह ( बारहठ )
M.B.B.D अमदावाद
(47) डॉ. भरतभाई गढवी ( चोराडा )
M.B.B.S. वेगानपुर. पंचमहाल
(48) डॉ. ऊदित  ईशवरदान गढवी ( महेडु )
M.B.B.S अमदावाद
(49) डॉ. क्रीष्ना जादवजी गढवी
B.A.M.S..काठडा ..मांडवी... कच्छ
(50). डॉ. . बी.एेस गढवी
M.B.B.S ( P.H.C )देलवाडा .खेडब्रह्मा
(51) डॉ. अश्वीन  गढवी
M.D ( C.H.C ) खेडब्रह्मा़
(52) डॉ. बळभद्र गढवी
( C.H.C ) खेडब्रह्मा
(53) डॉ .अश्वीनदान गढवी ( बाटी )
M.D अमदावाद
(54 डॉ. हितेन्द्रसिंह गढवी
B.H.O खेडब्रह्मा
(54) डॉ. माणेक गढवी
M.B.B.S जामनगर
(55) डॉ. गजेंद्र एेेस. गढवी
M.B.B.S.( C.H.C ) ईडर
(56) डॉ. राज .एेन. गढवी
M.B.B.S तिर्थगाम .बनासकाठा
(57) डॉ. राजु .के. गढवी
M.B.B.S आणंद
(58) डॉ. केशरदान गढवी
M.D ped डीसा
(59) डॉ. रणजीत गढवी
M.B.B.S. वडगाम ..पालनपुर
(60) डॉ. जयदेव गढवी .
राणेशर ..सीवील होस्पीटल अमदावाद.
(61) डॉ.भावना राजेशकुमार गढवी (रोहडीया)
M.D Physiotherapy in orthopaedics
(62) डॉ . मेघना अशोकदान गढवी ( महेडु )
Dentist ..सुरत
(63) डॉ.हर्षाबेन प्रविणभाई गढवी
B.A.N.S आणंद
(64) डॉ. सोनलबा .शुभकरणभाई गढवी ( रतनु )
B.H.M.S.( consultant homeopath )
(65) डॉ. शुभकरण महेंन्द्रकुमार
B.D.S (bachlor of dental surgeon) देवराशण़
(66) डॉ. हरेश गढवी
M.B.B.S सीविल हॉस्पिटल पालनपुर
(67) डॉ. महिपाल गढवी
M.D . गायनेक सीविल हॉस्पिटल पालनपुर
(68) डॉ.ऐस.वी.गढवी
       M.B.B.S ( PHC )भीलोडा
(69) डॉ. मुकेश आर.गढवी
B.H.M.S पीन्दवाडा .राजस्थान
(70) डॉ. धनश्याम गढवी
M.B.B.S पालनपुर
(71) डॉ.गणपतदान गढवी
C.H.C कडीयाद्रा
(72) डॉ. दीगंतदान .के. गढवी
M.B.B.S   जोटाणा
(73) डॉ. सवाईदान गढवी (रतनु )
M.B.B.S सुरत
(74) डॉ. दिगवीजय गढवी ...
B.S.M.S ....बोरीया़
(75) डॉ. मिलन .एेन. गढवी (मोड )
R.M.O .वी.ऐस हॉस्पिटल अमदावाद
(76) डॉ. जयदेव .ऐस. गढवी ( मोड)
.वी.ऐस हॉस्पिटल अमदावाद
(77) डॉ. समरथदान सी,गढवी ( मोड)एनेस्थेटिकस अमदावाद।
(78) डॉ. रविराज वेलुभा गढवी
M.B.B.S Goverment हॉस्पिटल जामनगर
(79)  डॉ. अमीत वेलुभा गढवी
M.D.S (orthodontics)बरोडा
(80) डॉ. कुंदनबेन  वीकाशभाई गढवी
M.D Ayurved .पंचकरमा.भुज कच्छ
(81) डॉ. ऐस.के.गढवी
MD सीविल होस्पीटल राजकोट
(82) डॉ. भारतीबेन .पी. गढवी
M.B.B.S सीवील हॉस्पिटल जुनागढ.
(83) डॉ. अवनी .शिवकुमार .गढवी (जाळफवा)
B.H.M.S .जेतपूर .
(84) डॉ. नीशाबेन गढवी
B.A.M.S भुज .
(85) डॉ. महेश्वरी गढवी
M.B.B.S भरूच
(86)  डॉ. हर्षनाबा शकतिदान गढनी
M.B.B.S.कणजेली.साबरकाठा
(87) डॉ. मेधा. ऊदेसिंह गढवी
M.B.B.S.  भरूच.
(88) डॉ. प्रशांत शक्तिदान गढवी
B.H.M. S कणजेली .साबरकाठा
(89) डॉ. ब्रीजेश भैरवदान गढवी
M.D .pathologist.कणजेली.साबरकाठा .
(90) डॉ. अजीतदान   अंबादान गढवी
B.A.M.S .महेमदावाद
(91) डॉ. हार्दीक अंबादान गढवी
B.H.M.S वालोवड .
(92) डॉ. नीतीबेन .गोवींदभाई गढवी
B.H.M.S dietician .जुनागढ.
(93) डॉ. .के. .पी.   गढवी
M.D.गायनेक.लाईफकेर.हॉस्पिटल.जुनागढ.
(94) डॉ. जैमीन गढवी
M.D .opthalmologist.रणषोडदाशजी.हॉस्पिटल.राजकोट.
(95) डॉ. घन्श्यामभाई. अमरशसिंह. गढवी.
M.S .ortho .बोरसद.
(96) डॉ.धवल नटवरदान गढवी.
B.D.S.देवरासण.
(97). डॉ. मयंकभाई  के .गढवी
B.H.M.S. देवरासण
(98) डॉ. हर्शीदभाई के गढवी
B.A.M.S.देलोळ.पंचमहाल ..
(99). डॉ. अनंतदान आर गढवी
B.D.S. रापर .कच्छ...
(100) डॉ. गौरव गढवी
Dentist.शुभम.हॉस्पीटल.अंजार.कच्छ
(101) डॉ. हीर .एे. गढवी
M.B.B.Sमीठापुर.देव.भूमीद्वारका
(102) डॉ. राजेश्वरी वजुभाई गढवी .
M.p.t.in neurology
(103) डॉ. ज्योती भलुभाई गढवी .
M.B.B.S.(M.D.) pathologyवाडीलाल.हॉस्पिटल.अमदावाद
(104) डॉ. क्रीष्नाबेन प्रकाशचंद्र गढवी.
B.A.M.S.उुतरसंडा.
(105) डॉ. मयुरेश वीजयदान गढवी .
B.H.M.S.चारणनीकोल.डीसा.
(106) डॉ. अंकुर भीखुदान गढवी
B.H.M.S.चारणनीकोल.डीसा
(107) डॉ. उुमेशभाई .गढवी ( वीठ्ठु)
M.D.gaynec.privet.हॉस्पिटल.राजकोट
(108) डॉ.कीरीट मोड़ अमदावाद
(109) डॉ. दीनेशदान रामदान गढवी .
M.B.B.S.रापर
(110) डॉ. जगदीशभाई .जे. गढवी (मोड)
(111) डॉ. याग्नेशभाई .बी. गढवी (मोड)
Dentist
(112) डॉ. भरतभाई डाह्याभाई गढवी
M.B.B.S वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(113) डॉ . नरेंद्र्भाई मनहरदानभाई गढवी
B.D.S वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल़
(114) डॉ. जीतेंदभाई मनहरदानभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(115) डॉ. रंजनबेन जीतेंद्रभाई गढवी
B.A.M.S . वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(116) डॉ. नारणदानभाई प्रभुदानभाई गढवी
B.A.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(117) डॉ. प्रग्नेशभाई नाराणदानभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(118) डॉ. गीरीशभाई रतनसिंहभाई गढवी
B.H.M.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(119) डॉ. तेजशभाई जगदिशभाई गढवी
B.D.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(120) डॉ. कमलेशभाई कीरतीदानभाई गढवी
B.D.S. वेगनपुर .गोधरा.पंचमहाल
(121) डॉ. मनुभाई आलाभाई गढवी ( रतनु )
M.B.B.S महेता हॉस्पिटल.कपडवंज
(122) डॉ. कैलाशदान गढवी
Gynac .बनाशकाठा
(123) डॉ.केशरदा गढवी
Paediatric.थराद.
(124) डॉ. जयदिप .एम. गढवी
M.B.B.S.(M.S.surgeon ) गांधीनगर.
वी एस होस्पिटल अमदावाद
(125) डॉ. वीजयसिंह दशरथसिंह गढवी (झुला)
मेडिकल.ओफिचर.सीवील.हॉस्पिटल.लुणावाडा.
(126) डॉ. महेशभाई अरजुनदाऩभाई. गढवी
M.B.B.S.बरोडा .
(127) डॉ. भगीरथसिंह मोड़ जामनगर.
(128) डॉ. हर्ष मोड़ अमदावाद़
(129) डॉ.जयदेवभाई .एस.गढवी (मोड)
राणेसर.वी .एस .होस्पिटल अमदावाद
(130) डॉ.जानलबेन हनुभाई गढवी .(वरसडा)
B.S.M.S.अमदावाद.
(131) डॉ. जगदिश .आर. पायक.
दीपेश्वरी हेल्थ सेन्टर .
(132) डॉ. रुत्वी. .जे. पायक.
B.A.M.S.कर्णाटक .
(133) डॉ हर्ष रमेशकुमार गढवी .
B.H.M.S. माधापर भुज
(134) डॉ गीताबेन ऐस.गढवी
मेडीकल ऑफिसर अमदावाद
(135) डॉ. प्रदीपभाई गढवी
M.B.B.Sवडाली.साबरकाठा
(136)डॉ.शैली डी.गढवी
MDS periodontology & implantolog
(137) डॉ. वीरल गढवी
M.D मेडीकल कॉलेज जामनगर
(138)डॉ. भावना गढवी
MD खेड़ा
(139 )डॉ.सुहाशदान मीसण
B.S.A.M मोरबी
(140)डॉ.मोहनदास रोहड़ीया
B.S.A.M वेरना
(141) डॉ. जेतसमदान महेडू
MBBS
142 डॉ. लयमन जामंग
B.S.A.M तलाला
(143)डॉ. जीतेन्द्र के गढवी
B.S.A.M
144 डॉ. ईन्द्रजीत झूला
B.S.A.M कुवाव
(145) डॉ. राजेन्द्र झूला
MBBS आणंद
(146)डॉ. हिमतदान झूला
MBBS अमदावाद
(147) डॉ.माहेश्वरी ऐन बाटी
MBBS गाधीनगर
(148)डॉ. नीकीताबेन गढवी
MBBS
(149)डॉ.किशनदान गढ़वी
MBBS राधनपुर
(150) डॉ. प्रवीणभाई गढवी
B.V.Sc & A.Hजामजोधपुर
(151) डॉ. अरुणभाई गढवी
B.H.M.S ईडर
(152) डॉ. नीतेशभाई गढवी
B.H.M.S ईडर
(153) डॉ. चैतन्या जयेशभाई मिसण
M.B.B S.गांधीनगर
(154) डॉ. मीतल रमेशभाई गढवी
B.A.M S लखोंड .कच्छ
(155) डॉ. पुजा दशरथदान गढवी
M.B.B.S पालनपुर
(156) डॉ. प्रियदर्शनी महेशभाई झुला
M.B.B.S रोझु
(157) डॉ. कीरण अंबादान पायक
B.D.S भूज
(158) डॉ. सोनाली अंबादान पायक.
M.B.B S.भूज
(159) डॉ. माला आईदानभाई गढवी
M.B.B.S जामथडा .मांडवी .कच्छ़
(160) डॉ. राजेंद्र .एम. गढवी
B.H.M.S नडीयाद
(161) डॉ.कुलदीप गीरीशभाई गढवी
B.H.M.S (CGO)जीवनदिप हॉस्पिटल.महेमदावाद
(162) डॉ. प्रग्ना .एन. बाटी
B.H.M.S.अमरेली़
(163) डॉ हिमान्शु भरतभाई गढवी
B.D.S पोरबंदर
(164). डॉ अरुणभाई रतनुं
B.D.S tutor.एस.एस.हॉसिपिटल .वडोदरा .
(165).डॉ. भूपतदान जशुदान गढवी
B.D.S. थराद.
(166).डॉ. भावेशदान गणेशदानजी बाटी
G - M.B.B.S.मडाका
(167) डॉ. रामभाई गढवी
B.H.M.S सलाया .जामखभाडीया .
(168) डॉ.बनेसिंह एस
M.B.B.S-B.H.O-Poshina-S कुवावा .
(169) डॉ. विष्णुदान आयदानजी महेडु
B.V.S.C.- A.H.नायब पशुु नीयामक अरवल्ली
(170) डॉ. भूपेंद्रसिंह आईदानजी महेडु
Opthamic assistance .दाहोद
(171) डॉ. नीमीत्त् हिरदान महेडु
B.A.M.S
(172) डॉ.कीरण हिरदान महेडु
Bpharm.MBAअमदावाद
(173) डॉ. कपील भूपेंद्रसिंह महेडु
Physiotherapist.केनेडा.
(174) डॉ. रिध्धु विष्णुदान महेडु
B.A.M.S.
(175)डॉ. कीशोरदान जीवणदानजी झीबा
M.B.B.S.भाणवड.जामनगर.
(177).डॉ.  के.पी. गढवी.
M.D.गायनेक.रेप्रोल.हॉस्पिटल.
(178) डॉ. महेशदान शुखदेवभाई गढवी
Science Specialist.अमदावाद .
(179).डॉ शुमितदान घन्श्यामदान झीबा .
B.A.M.H आयु्र्वेद.राजकोट
(180) डॉ.रणजितसिंह गुलाबसिंह बाटी
M.B.B.S.मेडिकल.अॉफिसर..पालनपुर.
(181) डॉ. जैमीन गढवी
M.S  h.j हॉस्पिटल राजकोट .
(182). डॉ. के. टी. गढवी
Gaynek. Jarod refal hospital.
(183) डॉ. महेशदान गढवी
Child.speci. श्रीजी हॉस्पिटल .अमदावाद
(184) डॉ. नितेशभाई गढवी
B.H.M.S. कुवावा .हाल कडी कलोल
(185) डॉ. विजयभाई गढवी (सुरु )
राजकोट ..
(186) डॉ . याज्ञिक  नरहरदान नडीर
M.B.B.S. अमदावाद .गाम जूनागढ
(187),डॉ. कलपेश एस गढवी
M.D gynec .बरोडा
(188) माणेक करमणभाई गढ़वी
3rd YearMBBS
मूल वतन- मोटा भाड़ीया मांडवी कच्छ
हाल- जामनगर मा अभ्यास।.
(189) डॉ. गीताबेन .सुरेशचंद्र गढवी
B.H.M.S... M.B.A.साबरमती अमदावाद
(190), डॉ.प्रभा धरमेंद्र गढवी.
Gynek.Astha.हॉस्पिटल.धान्गध्रा.
(191).डॉ़ धरमेंद्र बी. गढवी.
M.B.B.S. TB हॉस्पिटल. शुरेन्द्रनगर.
(192) डॉ. मानशी के गढवी
Gynek .maternity.हॉस्पिटल. शुरेन्द्रनगर.
(193) डॉ.केतनभाई डी गढवी Children.Specialist..C.Jहॉस्पिटल.शुरेन्द्रनगर.
(194) डॉ. संजयभाई एम देथा
M.B.B.S.govt.medical.offcer.भावनगर.
(195) डॉ.मोहनीश वी. गढवी. M.B.orthopaedic.T.B.हॉस्पिटल.शुरेन्द्रनगर.
(196) डॉ. मेघना एम गढवी .
B.D.S dentist.शुरेन्द्रनगर
(197) डॉ. Nency.k.gadhvi .
B.D.S .Dentist ahmdavad
(198) डॉ. कलपेश त्रिकमदानजी गढवी .
M.D ..D .G. O ईडर
(199) डॉ. गणपतसिंह अंबादानजी गढवी
M.B.B.Sसोला.हॉस्पिटल अमदावाद
(200) डॉ. गजेन्द्रसिंह सेरसिंह गढवी
M.B.B.S  सीविल हॉस्पिटल.ईडर
(201) डॉ. प्रदिपसिंह बाबुदान गढवी .
M.B.B.S .सीविल हॉस्पिटल.वडाली .
(201) डॉ. बलभद्रसिंह वीष्णुदानजी गढवी
M.B.B.S सीविल .हॉस्पिटल.खेडब्रह्मा
(202) डॉ. अशविनजी वीष्णुदानजी गढवी .
M.D.( DGO) मेडिकल ओफिसर.सिवीलहॉस्पिटल.खेडब्रम्हा
(203) डॉ. नीखीलेशभाई गढवी
B.H.M.S अमदावाद
(204) डॉ. महिपालसिंह रणजितसिंह
B.H.M.S ईडर
(205) डॉ. इन्द्रसिंह बेडीददान जी गढवी
B.H.M.S ईडर
(206) डॉ. अरुणदानजी भूपतदानजी गढवी
B.H.M.S वडाली
(207) डॉ. बाबुदानजी शांतिदानजी गढवी
B.H.M.S वडाली
(208) डॉ. नितेशदान  गढवी
B.H.M.S ईडर
(209) डॉ. कु. दिव्याबा अविचळदान गढवी
BHMS गांधीनगर
(210) डॉ.मिनलबेन जगदीशभाई गढवी (मीसण)
BDS प्रथम वर्ष सिध्धपुर
(211) डॉ. पींगळशीदान भगवतीदान
रोहडीया (कवि पागल)
मुळ गाम :- जामथडा , हाल :- भुज
उमर वर्ष :- 92
(212) डॉ. आईदान रविदान रोहडीया
मुळ गाम :- जामथडा
(213)डॉ. फतेहकरण पायक
भुज,कच्छ , मुळ :- लोध्राणी , कच्छ
(214) डॉ.प्रहलाददान हिंमतदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ . खडिर .गांधीधाम
(215) डॉ.नीरजबेन प्रहलाददान गढवी
B.D.S
(216) डॉ.देवलबेन हिंमतदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ . खडिर .गांधीधाम
(217) डॉ.प्रग्ऩेशदान हरिशदान गढवी
M.D. न्युजर्सी USA.मुळ .अमदावाद.
(218)ध्रुवीबा शक्तिदान गढवी (रोहडीया)
M.B.B.S 1st year भावनगर मेडिकल कॉलेज
(219) नम्रताबेन नरेशभाई गढवी (मोड)
M.B.B.S 3rd year .जामनगर मेडिकल कॉलेज
(220)डॉ. हेमु रुडाच
M.B.B.S ,MRCP. अबु धाबी
(221) डॉ. मीतुल रुडाच
M.B.B.S
(222) डॉ. शैली. डी. रुडाच
B.D.S.,M.D.S
(223) नरेन्द्र पालाभाई रुडाच
3 rd year M.B.B.S
(224) डॉ. ईन्द्रजीत घनश्यामदान गढवी
B.D.S पैडगडा,पालनपुर
(225)  डॉ. साधनाबेन सादैया
B.A.M.S कोडीनार
(226)डॉ.बंशरी जीतेन्द्रसिंघ रतनुं
MASTER OF NEURO  PHYSIOTHERAPY & BACHLOR OF PHYSIOTHERAPY, GUJARAT UNIVERSITY RANKER :- देवरासण
(227)डॉ. रविराज गढवी
M.D.RADIOLOGYST.शीकांगो.तेमज U.S. मा हॉस्पिटल  चलावे.
(228)डॉ. हिना मोड
L.G हॉस्पिटल.अमदावाद
(229)डॉ सी.के.गढवी
       M.D.Gyanac सांबरडा.बनासकांठा
(230)डॉ. महेश गढवी
M.S
(231) डॉ. केशुभाई झीबा
भाणवड , जामनगर
(232) तरुण रमेशभाई (सादैया) गढवी
M.B.B.S आदिपुर
(233) डॉ.कीशोर .अेस.कारीया
जाम खंभाळीया 1st yr MBBS BJ मेडिकल अमदावाद
(234) डॉ. नीलम धरमेन्द्र गढवी
Physiotheraphy(BPT) मुनी सेवा आश्रम , वागोडीया , शेलारा , लुणावाडा
(235). डॉ.धरमेन्द्र गढवी (झुला)
B.H.M.S
सीनीयर मेडिकल ओफीसर गोरज मुनी सेवा आश्रम,
(236) डॉ.आरतीबेन गढवी
M.B.B.S - C.I.H भरुच
(237) डॉ. कमलेशकुमार आवरदान गढवी
B.A.S.M.Bachelar Of Alternative Medical System
अेपोलो हॉस्पिटल अमदावाद
(238) राजल भुपतदान दांती
         B.D.S Second year ,
          जेठीयावदर , अमरेली
(239) मानशी प्रतापभाई दांती
        Physiyo Third Year
         जेठीयावदर , बगसरा
(240) डॉ.समरथदान अंबादान महेडु
           बी.एस.ए.एम. रीटायर्ड
(आयु.आइ.एम.ओ.इ.एस.आइ.एस.वर्ग -1
          सेटेलाईट अमदावाद
(241) डॉ.रीनाबेन अश्विन गढवी
     M.B.B.S. M.D.
    सुरेद्रनगर
(242) .ડો વિશાલદાન પી લીલા(ગઢવી) ભાવનગર GVK EMRI 108

(243) ડો.  પિન્કી રાણાભાઇ  (જામંગ) ગઢવી 
 ( સાયકોલોજીસ્ટ)

(244) ડો.ઋત્વી પાયક .
Bhms Mmpj હોસ્પીટલ, ભુજ

(245) ડો. કૃણાલ મેકરણદાન ભેવલીયા
ચિફ મેડિકલ ઓફિસર શિવાલીક હોસ્પીટલ અમદાવાદ

(246) ડો. હરિભાઈ ભાણ 
BPT physiotherapist
Rudra physiotherapy centre - jam khambhalia

(247) ડો. આયુષ રણજિતસિંહ ગઢવી
M.B.B.S પાલનપુર

(248) ડો.ઋતુ રણજિતસિંહ ગઢવી.
2nd year physiotherapy

(249) ડો દેવાંગ વિજયભાઈ રૂડાચ
BHMS જામ ખંભાળીયા 

(250) ડો‌ બાલુ સામતભાઈ રૂડાચ
BAMS જાય ખંભાળિયા 

(251) ડો બાદલ ખીમાભાઇ રૂડાચ
BHMS (2nd year) જામ ખંભાળીયા

(252) ડો. હરપાલસિંહ મનહરસિંહ ગઢવી (મિસણ )
ગામ: ત્રિકમપુર, માલપુર
MBBS
 
(253) ડો. જયવીરસિંહ મનહરસિંહ ગઢવી (મિસણ )
ગામ: ત્રિકમપુર, માલપુર
BHMS

(254) ડો. ક્રિશા દિલીપકુમાર ગઢવી.
ગામ : ચારણ નિકોલ ,કપડવંજ 
B.H.M.S (3year)

(255) ડો.દિલરાજ કનુભાઈ કાગ 
 ગામ : સાલોલી તા : મહુવા જી : ભાવનગર
1st year M.B.B.S ભાવનગર

(256) ડો.કુલદીપ એન. ગઢવી
M.B.B.S પઢારીયા, મહિસાગર

(257) ડો.અક્ષય એ. ગઢવી
B.A.M.S પઢારીયા, મહિસાગર

(258) ડો.વૈભવદાન વિનેશકુમાર ગઢવી.
ગામ : મંગેળા હાલ : ભાવનગર
1ST year M.B.B.S હિંમતનગર

(259) ડો.ભગીરથ દિલીપભાઈ રતનુ
M.B.B.S ..રાજકોટ

*टाईप :- मनुदान गढवी -भादरा , महुवा*
*_Mo:- 9687573577_*

खास नोंध़ :- हजु कोई नाम
 बाकी होय अथवा नाम डीग्रीमां भुल होयतो आ नंबर 9687573577 पर जाण करवा विनंती छे*

3 ટિપ્પણીઓ:

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...