ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

બુધવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2020

चारण समाजनुं गौरव :- ARMY लेखित परीक्षामा पास

चारण समाजनुं गौरव :- ARMY लेखित परीक्षामा पास

*कच्छ जिल्ला मांथी चारण-गढवी समाजना आर्मी भरतीमां पास थयेल उमेदवारो*

(1) अरजण सामतभाई गढवी - मोटा भाडिया
(2) शिवराज पबूभाई गढवी - मोटा भाडिया
(3) करशन गढवी - झरपरा
(4) विश्राम गढवी - झरपरा
(5) जगदीश गढवी - झरपरा
(6) पालू गढवी - झरपरा
(7) कानजी गढवी - झरपरा
(8) धनराज गढवी - झरपरा
(9) मुरजी गढवी - झरपरा
(10) गोपाल गढवी - मोटी खाखर
(11) सवराज गढवी - मोटी खाखर
(12) माणेक गढवी - मोटी खाखर
(13) हरि वरजागभाई गढवी - बोराणा
(14) मुरजी पालूभाई गढवी - बोराणा
(15) पालु माणेकभाई गढवी - बोराणा
(16) लखन विश्रामभाई गढवी - कोडाय
(17) विजय सवराजभाई गढवी - भाडा
(18) भावेश अरजणभाई कारीया - मोटा लायाजा

हजु पण खूब आगळ वधी ने परिवार, अने समाजनुं नाम रोशन करो तेवी माताजी ने प्रार्थना साथे सहुने खूब खूब अभिनंदन 💐💐💐

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...