ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

બુધવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2020

चारण समाजनुं गौरव :- ARMY लेखित परीक्षामा पास

चारण समाजनुं गौरव :- ARMY लेखित परीक्षामा पास

*कच्छ जिल्ला मांथी चारण-गढवी समाजना आर्मी भरतीमां पास थयेल उमेदवारो*

(1) अरजण सामतभाई गढवी - मोटा भाडिया
(2) शिवराज पबूभाई गढवी - मोटा भाडिया
(3) करशन गढवी - झरपरा
(4) विश्राम गढवी - झरपरा
(5) जगदीश गढवी - झरपरा
(6) पालू गढवी - झरपरा
(7) कानजी गढवी - झरपरा
(8) धनराज गढवी - झरपरा
(9) मुरजी गढवी - झरपरा
(10) गोपाल गढवी - मोटी खाखर
(11) सवराज गढवी - मोटी खाखर
(12) माणेक गढवी - मोटी खाखर
(13) हरि वरजागभाई गढवी - बोराणा
(14) मुरजी पालूभाई गढवी - बोराणा
(15) पालु माणेकभाई गढवी - बोराणा
(16) लखन विश्रामभाई गढवी - कोडाय
(17) विजय सवराजभाई गढवी - भाडा
(18) भावेश अरजणभाई कारीया - मोटा लायाजा

हजु पण खूब आगळ वधी ने परिवार, अने समाजनुं नाम रोशन करो तेवी माताजी ने प्रार्थना साथे सहुने खूब खूब अभिनंदन 💐💐💐

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...