ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 22 ઑક્ટોબર, 2018

मोगलमां प्रागट्य दिवस


आजे आसो सुद तेरस एेटले आईश्री मोगलमानो प्रागट्य दिवस छे


  *आई श्री मोगलमां नुं अवतरण द्वारीका जील्लाना ओखाधर  मा ई.स. 1200 मां थयुं हतु*


नाम :- आईश्री मोगल मां

पितानुं नाम :- देवसुरभा घांघणीया

मातानुं नाम :- राणलदे

जन्म स्थळ :- भीमराणाते निमिते रुपाळबा कानदासजी महेडु रचीत एक चरज माणीये 


{ अवघोळनी छे आंटी } 


( ढाळ.  :  हुं आरती उतारु आलेल सुख तारुं )


                       || चरज ||


अवघोळ नी छे आंटी , छोडावा थाने माटी , 

कारण भुताने डाटी रे , मोगल माडी ( टेक ) 

अवरेली वारे आवो नवलाख भेळी लावो 

भुतडीया भगावो रे  , मोगल माडी 


अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मेडो छे माने वालो , नमीने आईने हालो 

आयल वेण आलो रे , मोगल माडी ..


अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मोगल रहेम अेवी , मांउ पांख जेवी , 

परशन थाओ देवी रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मधुरा हे मादळ वागे , धेरा त्रंबक गाजे 

बिरान हांक वागे रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


घुघर घमंक वागे , शरणाई राग साजे 

त्रीशुल रंक गाजे रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


भेरीअे भुंगळ वागे , हादेथी दैत्य भागे 

सिंहण हांक वागे रे , मोगल माडी .

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


समरांगण रमवा , कारण भुताने दमवा ,

दैता जबरने जमवा  रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


झांझ पखाज गाजे , डमर ढोल साजे 

गहेरा ते डाक वागे रे  ,  मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


बोराणे आई बीराजे ., " रुपाळी " चारण राजे 

आयल नखते निवाजे रे , मोगल माडी ,

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


 रचयता :-  रुपाळीबा कानदासजी महेडु  ( राणेसर )


🙏🏻 जय मोगल मच्छराळी माँ 🙏🏻


Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...