ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

સોમવાર, 22 ઑક્ટોબર, 2018

मोगलमां प्रागट्य दिवस


आजे आसो सुद तेरस एेटले आईश्री मोगलमानो प्रागट्य दिवस छे


  *आई श्री मोगलमां नुं अवतरण द्वारीका जील्लाना ओखाधर  मा ई.स. 1200 मां थयुं हतु*


नाम :- आईश्री मोगल मां

पितानुं नाम :- देवसुरभा घांघणीया

मातानुं नाम :- राणलदे

जन्म स्थळ :- भीमराणाते निमिते रुपाळबा कानदासजी महेडु रचीत एक चरज माणीये 


{ अवघोळनी छे आंटी } 


( ढाळ.  :  हुं आरती उतारु आलेल सुख तारुं )


                       || चरज ||


अवघोळ नी छे आंटी , छोडावा थाने माटी , 

कारण भुताने डाटी रे , मोगल माडी ( टेक ) 

अवरेली वारे आवो नवलाख भेळी लावो 

भुतडीया भगावो रे  , मोगल माडी 


अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मेडो छे माने वालो , नमीने आईने हालो 

आयल वेण आलो रे , मोगल माडी ..


अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मोगल रहेम अेवी , मांउ पांख जेवी , 

परशन थाओ देवी रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


मधुरा हे मादळ वागे , धेरा त्रंबक गाजे 

बिरान हांक वागे रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


घुघर घमंक वागे , शरणाई राग साजे 

त्रीशुल रंक गाजे रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


भेरीअे भुंगळ वागे , हादेथी दैत्य भागे 

सिंहण हांक वागे रे , मोगल माडी .

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


समरांगण रमवा , कारण भुताने दमवा ,

दैता जबरने जमवा  रे , मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


झांझ पखाज गाजे , डमर ढोल साजे 

गहेरा ते डाक वागे रे  ,  मोगल माडी 

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


बोराणे आई बीराजे ., " रुपाळी " चारण राजे 

आयल नखते निवाजे रे , मोगल माडी ,

अवघोळनी छे आंटी ..... ......( टेक ) 


 रचयता :-  रुपाळीबा कानदासजी महेडु  ( राणेसर )


🙏🏻 जय मोगल मच्छराळी माँ 🙏🏻


Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...