ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 4 નવેમ્બર, 2016

आई श्री पीठड स्तूती : रचना :- दिलजीतभाई बाटी

*आई  श्री  पीठड*
          *स्तूती*
         
           ॥दूहो॥
कूळ देवी करुणा करी बेलू थाजो बाई,
बांय ग्रही तव बाळक ने मां
उगारी लेजो आई,
       *छंद दूर्मिला*
सब काज सूधारिये आई ओधारिये,
विघ्न विडारिये वेग करी,
अरिया उथलाविये अटके आविये,
ढाळिये दोखिया तेग धरी,
बळवंत ब्रदाळिये मां-मरमाळिये,
सायते आविये सेवग ने,
परचाळिय पीठड पार उतारिये ,
बांय ग्रही तव बाळकने...1

शकित शूध चारण तरण तारण,
भार उतारण-भू-परथी,
अम कूळ उजाळण तिमीर टाळण,
पाप प्रजाळण प्रथम थी,
सहू ताप समावण नेह निभावण,
हैये वधारण हरख ने,
परचाळिय पीठड पार उतारिये,
बांय ग्रही तव बाळकने,...2

दैयता कूळ डारत पूंह पछारत भूमी मे भारत भूज बळे,
फेफरा रन फारत खंडमें खारत,
टारत दानव तेग तळे,
नवखंड निहारत यूध्ध उचारत
आवी उगारत अंगतने,
परचाळिय पीठड पार उतारिये,
बांय ग्रही तव बाळकने...3

नवघण निहर्यो आवी उतर्यो
पाय नम्यो धरी पाघ तने,
देवी दूःखनो दरियो आज उछळियो,
आई हरी लीयो आफत ने,
*दिलजीत* 'पी दरियो हमीर हणियो,
जशथी लावियो जाहलने,
परचाळिय पीठड पार उतारिये,
बांय ग्रही तव बाळक ने,

*आई श्री पीठड स्तूती*

*दिलजीत बाटी ना*
      *जै माताजी*
ढसा जं.
*मो.9925263039*

ब्रह्मानंद स्वामी नुं टूंक मां जीवन चरित्र

ब्रह्मानंद स्वामी नुं टूंक मां जीवन चरित्र 


आ जीवन चरित्र मोकलवा बदल श्री भाविकभाई गढवी नो खूब खूब आभार 

जामनगर चारण - गढवी समाज माटे कायमी दवाखाना नी शरुआत

राजकोट चारण-गढवी समाज नुं स्नेहमिलन

*राजकोट चारण-गढवी समाज नुं स्नेहमिलन*

आई श्री सोनल मां ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा चारण गढवी समाजनुं स्नेहमिलन कार्यक्रमनो आयोजन करवामां आवेल छे.

आ तके समाज नी विशेष प्रतिभाओ नुं सन्मान करवामां आवशे.

आशीवार्द आपवा पधारशे:

आई श्री कंकुकेशर मां (राजस्थान)
चारण महात्मा पालु भगत (कालीपाट)

अतिथी विशेष

श्री चंदुभाई साबा (अमेरिका)
श्री लक्ष्मणभाई जामंग (लंडन)
श्री भरतदानभाई गढवी - मोरवाडा ( हाले ऑस्ट्रेलीया)

तारीख :- 06-11-2016 अने रविवार

समय  :- बपोरे 3-00 कलाके

स्थळ  :- मुळजीभाई कानजीभाई लांबा चारण गढवी समाज वाडी
सुखराम नगर-2 राजकोट

*स्नेहमिलन समारंभमां राजकोटना मंडळो , ट्रस्टो, संस्थाओ तथा समग्र चारण गढवी समाजने सह परिवार पधारवा भावभर्यु आमंत्रण छे*

चारण - गढवी समाजना स्नेह मिलन योजाशे

जय माताजी

चारण - गढवी समाजमां स्नेह मिलन योजाशे.

*(1)*

*```आई श्री सोनलमां अेज्युकेशन अेन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट राजकोट द्वारा स्नेह मिलन नुं आयोजन```*

कार्यक्रममां समाजने आशीर्वाद आपवा माटे आई श्री कंकुकेशरमां , (भाणोल राजस्थान ) तथा चारण महात्मा  पालुभगत (काळीपाट -राजकोट) तेमज अतिथी विशेष तरीके चंदुभाई साबा अमेरिका श्री भरतदान गढवी (मोरवाडा हाल ओस्ट्रेलिया ) लक्ष्मणभाई जामंग लंडन उपस्थित रहेशे .
स्नेह मिलन माटे ट्रस्टी मंडळ अने युवानो तैयारी करी रह्या छे.
स्नेह मिलन समारंभमां राजकोट ना नंडळो , ट्रस्टो , संस्थाओ तथा समग्र समाजने सह परिवार पधारवा अनुरोध करायो छे.
आ प्रसंगे प्रतिभाओनुं सन्मान पण कराशे

*स्थळ :-*
मुळजीभाई कानजीभाई लांबा, चारण - गढवी समाजनी वाडी,
सुखराम नगर - 2 , कोठारिा चोकडी , राजकोट.

*तारीख :- 6//11//2016 रविवार*
*समय  :- बपोरना 3 कलाकेथी*

वधारे माहिती माटे निचेना नंबर पर संपर्क करवा विनंती :-
मेहुलभाई जामंग :- Mo. 9825728787

*(2)*

*```श्री झालावाड चारण(गढवी) विकास संगठन सुरेन्द्रनगर आयोजीत स्नेहमिलन तथा सन्मान समारोह```*

तारीख :- 12-11-2016

समय :- बपोरे 3 थी 7

*स्थळ :-*समस्त लोहाणा महाजन वाडी, बाला हनुमान सामे सुरेन्द्रनगर

*कार्यक्रमनी वधारे माहिती माटे⤵⤵*
http://www.charanisahity.in/2016/11/blog-post_3.html

*हजीपण आपणा समाजमां स्नेह मिलन समारंभ योजावाना होयतो तेमनी माहिती निचेना नंबर पर आपवा विनंती छे.*
मनुदान गढवी - 9687573577

રવિવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2016

आवो दिवाळी उजवीऐ रचना :- कविश्री माणेक थार्या जसाणी (गढवी) - झरपरा-कच्छ

आवो दिवाळी उजवीऐ

रचना :- कविश्री  माणेक थार्या जसाणी (गढवी) - झरपरा-कच्छआवो दिवाळी उजवीऐ सौ छळ कपट ने छोडी
छळ कपट ने छोडी मळीऐ दिलथी दिलने जोडी,
प्रेम तणां पाणीथी धोईऐ सत्त नी साबु चोडी
भीतरनी भींतोने करीऐ दाग विनानी धोडी,
रुदिआ केरा पट आंगणमां रंगीऐ सुंदीर रंगोडी
लगुतानी ग्रंथीओ नाखीऐ फटाकडा जेम फोडी,
कोईना जांखा जीवन दीपमां दीवेल पुरीऐ दोडी
सांघा दईऐ तुटेला ने जुदा पडेल ने जोडी,
पीऐ प्रेम रस आंख प्याले गटमां "माणेक" गोडी
बनेतो बुजाईऐ कोईनी हैये बळती होळी,

रचना :- कविश्री माणेक थार्या जसाणी (गढवी) - झरपरा-कच्छ

टाईप :- www.charanisahity.in

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...