ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2016

सोनल संकल्प अभियान

.                  जय माताजी

*कोईपण पाप,पुण्य करो अे मात्र तमारे भोगववानुं होय छे. ज्यारे व्यसन ज अेवु छे के तमे करो ने तमारा परीवारने परीणाम भोगववु पडे छे.:- पु.बापु*

हाल आपडा  समाजना लोको ने व्यसन मुक्त बनाववा माटे  ने आपडा समाजना  घणा बधा भाई ओ महेनत करी रह्यया छे.
अे बधानी निस्वार्थ  समाज सेवाने वंदन छे.

आ दिशा मां आपडा समाजना अग्रणीओ , वडीलो, अने युवानोअे खास विचार करीने हजी पण महेनत करीने आपडा समाजने व्यसन मुक्त बनाववा माटे अेक कदम आगळ वधवुं जोईअे

आ माटे *सोनल संकल्प अभियान* चालु करेल छे.
आ अभियान मां आप सौने जोडाववा विनंती छे आप सौ आपनुं पोतानुं आ अभियान मानी ने आगळ वधशो तो आपडे जरुर एेक दिवस आपडा चारण समाजने 100% व्यसन मुक्त बनावी शकीछुं

आना माटे फेसबुक पर *सोनल संकल्प अभियान* नामनुं पेज बनावेल छे आ पेजने Like करवा नम्र विनंती छे..
*सोनल संकल्प अभियान*पेज Like करवा माटे निचेनी लिंक करशो :-
https://www.facebook.com/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-560094880856097/

*तो आपडे सौ मळीने आई श्री सोनबाईमानां आदेशनुं पालन करीअे अने अेक व्यसन मुक्त चारण समाजनुं निर्माण करीअे*

            *वंदे सोनल मातरम्*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી* રાજ્ય પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતાં ચારણ-ગઢવી સમાજના, બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વર્ગ-૩)ને  બિન હથિયાર...