ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

બુધવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2016

जोगीदानभाई गढवी (चडीया ) कृत निति सतक ना दोहरा मांथी ) रचना :- जोगीदान गढवी

*आपि दियो अंबाडियुं,तोय, लिये छांणां मा लोभ*

*मोटा जण ने मोभ, जरी न समाजों जोगडा*

(जेने हाथी नी अंबाडीये बेसाडो ए नुं ध्यान नीचे छांणां मां होय तो एने मोभ एटले के दोरीयां अने वळा नो आधार बनी ऐ छत थासे एवुं न समजवुं)

*कूळ हिणां ने जै करो, अछोय वानां आप*
तोय
*तपसे खोटो ताप, जात न मेले जोगडा*

(अ योग्य ने तमें असोवांना करो तोय ई एना कुळ ना लक्षणे  खोटो ताप एटले के तामसी पणां मा आवसे एना जाती लक्षण जळक्या विना नई रहे)

*अण जांण्ये जळ उतरवुं, भार भरोहो भाम*
*कर्या जेवां नई काम, जगमां कोदण जोगडा*

(अजाण्यां पांणी मां उतरवुं तथा भाम ना भरोंहा पर भार भार मुकवो आ बंन्ने काम कर्या जेवां नई, अपवाद रुप ने बाद करतां)

*कुंडा भरो न कोयदी, रंग तणां सुंण राव*
नके
*उठीन के नई आव, जुकवा वाळाय जोगडा*

( रंग ना छांटणा होय कुंडा न भराय एटले के जेनी साथे  जे डीस्टन्स मेन्टेन करवुं पडतुं होय ई करवुंज पडे नहीतर जे माथु नमावी जुकता होय ते पछी आवो केहवा उभा थवानी पण तस्ती न लीये अर्थांत मान जळवावुं मुस्केल थाय)

*पेट न गणींये पारकुं, अधीक न करवी आस*
*जांणो समतळ जोगडा , अल्प जमण उपवास*

(अनाज पारकुं होय पण पेट तो पोतानुंज होय छे ने, माटे अधीक नी आसा न करवी,कारण के अल्प आहार ए पण उपवास ना समोवड छे)

*(जोगीदान गढवी (चडीया ) कृत निति सतक ना दोहरा मांथी )*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...