ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

બુધવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2016

जोगीदानभाई गढवी (चडीया ) कृत निति सतक ना दोहरा मांथी ) रचना :- जोगीदान गढवी

*आपि दियो अंबाडियुं,तोय, लिये छांणां मा लोभ*

*मोटा जण ने मोभ, जरी न समाजों जोगडा*

(जेने हाथी नी अंबाडीये बेसाडो ए नुं ध्यान नीचे छांणां मां होय तो एने मोभ एटले के दोरीयां अने वळा नो आधार बनी ऐ छत थासे एवुं न समजवुं)

*कूळ हिणां ने जै करो, अछोय वानां आप*
तोय
*तपसे खोटो ताप, जात न मेले जोगडा*

(अ योग्य ने तमें असोवांना करो तोय ई एना कुळ ना लक्षणे  खोटो ताप एटले के तामसी पणां मा आवसे एना जाती लक्षण जळक्या विना नई रहे)

*अण जांण्ये जळ उतरवुं, भार भरोहो भाम*
*कर्या जेवां नई काम, जगमां कोदण जोगडा*

(अजाण्यां पांणी मां उतरवुं तथा भाम ना भरोंहा पर भार भार मुकवो आ बंन्ने काम कर्या जेवां नई, अपवाद रुप ने बाद करतां)

*कुंडा भरो न कोयदी, रंग तणां सुंण राव*
नके
*उठीन के नई आव, जुकवा वाळाय जोगडा*

( रंग ना छांटणा होय कुंडा न भराय एटले के जेनी साथे  जे डीस्टन्स मेन्टेन करवुं पडतुं होय ई करवुंज पडे नहीतर जे माथु नमावी जुकता होय ते पछी आवो केहवा उभा थवानी पण तस्ती न लीये अर्थांत मान जळवावुं मुस्केल थाय)

*पेट न गणींये पारकुं, अधीक न करवी आस*
*जांणो समतळ जोगडा , अल्प जमण उपवास*

(अनाज पारकुं होय पण पेट तो पोतानुंज होय छे ने, माटे अधीक नी आसा न करवी,कारण के अल्प आहार ए पण उपवास ना समोवड छे)

*(जोगीदान गढवी (चडीया ) कृत निति सतक ना दोहरा मांथी )*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...