ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

સોમવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2016

चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*चारण आई शकति वंदना*

        *चरज*
         "राग"
काना कर दलनी वातडियूं,..

झालजो बावडियूं नोधारी तारजे नावडियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..टे

सात सायर तमे सामटां पीधा
सत्तथी चारणियूं,
अबळा कारण यूध्धमां आवी
'जंग' जीतवा जोगणियूं,   "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..1

खूब खिजाणी रणमां कूदी यूध्ध तें आदरियूं,
मूगला ऐ माना अंगडा माग्या तां चिरियूं चामडियूं,      "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..2

सिंहण रुपे चारणी आवी सूणता सादडियूं,
थडक्यो अकबर थरहर्या ऐना
बाळ ने बिबडियूं,        "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..3

गीर गांडी ने वन वगडां मां
चोकियूं चापलन्यूं,
वेडी शके नही सिंह सादूळो   ऐक' वाहा नू वाछरडूं,       "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..4

जानल सोनल जीवणी जपिये
चारण्यूं सामटियूं,
आशापूरा आई आवड आवो
पाये धरिये पाघडियूं,     "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..5

राजल पीठड आई रवेची मोगल मावडियूंय,
अनेक रुपो आई तमाणा    "
धींगियूं धाबळियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..6

वमळे चड्यू व्हाण अमारु आरदू आवडियूं,
करो किनारे करणी आवी    " 'जाजा' जळथी जहांजडियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..7

छोरु जाणी मने शरणू देजो
मांडज्यो मिटडियूं,
चारण *दिलजीत*चरजू गावे
सांभळो शकितयूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..8

*चारण आई शकित वंदना*
*सर्व शकित भ्यो नमः*

*दिलजीत बाटी ना*
*जै माताजी* *ढसा जं.*
*मो.9925263039*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...