ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2016

चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*चारण आई शकति वंदना*

        *चरज*
         "राग"
काना कर दलनी वातडियूं,..

झालजो बावडियूं नोधारी तारजे नावडियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..टे

सात सायर तमे सामटां पीधा
सत्तथी चारणियूं,
अबळा कारण यूध्धमां आवी
'जंग' जीतवा जोगणियूं,   "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..1

खूब खिजाणी रणमां कूदी यूध्ध तें आदरियूं,
मूगला ऐ माना अंगडा माग्या तां चिरियूं चामडियूं,      "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..2

सिंहण रुपे चारणी आवी सूणता सादडियूं,
थडक्यो अकबर थरहर्या ऐना
बाळ ने बिबडियूं,        "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..3

गीर गांडी ने वन वगडां मां
चोकियूं चापलन्यूं,
वेडी शके नही सिंह सादूळो   ऐक' वाहा नू वाछरडूं,       "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..4

जानल सोनल जीवणी जपिये
चारण्यूं सामटियूं,
आशापूरा आई आवड आवो
पाये धरिये पाघडियूं,     "
बूढी हवे झालजो बावडियूं..5

राजल पीठड आई रवेची मोगल मावडियूंय,
अनेक रुपो आई तमाणा    "
धींगियूं धाबळियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..6

वमळे चड्यू व्हाण अमारु आरदू आवडियूं,
करो किनारे करणी आवी    " 'जाजा' जळथी जहांजडियूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..7

छोरु जाणी मने शरणू देजो
मांडज्यो मिटडियूं,
चारण *दिलजीत*चरजू गावे
सांभळो शकितयूं,
बूढी हवे झालजो बावडियूं..8

*चारण आई शकित वंदना*
*सर्व शकित भ्यो नमः*

*दिलजीत बाटी ना*
*जै माताजी* *ढसा जं.*
*मो.9925263039*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...